Cupons a la competitivitat empresarial (2022)

Objecte:

Els Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa ofereixen un descompte econòmic directe que es pot bescanviar per un servei expert en internacionalització, innovació, sostenibilitat o noves tecnologies a través de l’assessorament dels proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Línies:

 1. Cupons a la innovació
 2. Cupons a la indústria 4.0
  1. Cupó de diagnosi indústria 4.0
  2. Cupó d’assessorament en la implantació indústria 4.0
 3. Cupons per combatre el canvi climàtic (ProACCIÓ Green)
 4. Cupons a la internacionalització
  1. Cupó al desenvolupament d’un pla de promoció internacional
  2. Cupó a la subcontractació d’un Export Manager
  3. Cupó International eTrade
 5. Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals avançades

Beneficiaris:

De forma genèrica, els beneficiaris han de ser pimes amb establiment operatiu a Catalunya.

Actuacions subvencionables:

Es considera subvencionable únicament el cost de la prestació del servei d’assessorament per part d’un proveïdor acreditat per ACCIÓ.

 1. Cupons a la innovació:

Una persona assessora experimentada acompanyarà a l’empresa a analitzar els canvis de l’entorn, l’efecte que poden tenir sobre el model de negoci i a identificar noves oportunitats i reptes per explorar.

 1. Cupons a la Indústria 4.0:
 • Cupó de diagnosi indústria 4.0: Defineix el teu full de ruta per a la transformació digital de l’empresa. Aquesta diagnosi inclou la identificació d’oportunitats per incorporar noves tecnologies i facilitar el canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0 amb l’establiment de plans de transformació.
 • Cupó d’assessorament en la implantació indústria 4.0: Incorpora noves tecnologies. A partir d’una estratègia de transformació digital definida, aquest cupó inclou l’assessorament en el procés d’integració de tecnologies i solucions de la indústria 4.0 a través de la realització de projectes i proves pilot.
 1. Cupons per combatre el canvi climàtic:
 • Una diagnosi ambiental i un full de ruta tecnològic.
 • Un informe personalitzat per incorporar o desenvolupar tecnologies verdes, a partir de validacions, assajos o testatges.
 • Definir una estratègia en sostenibilitat.
 • Un pla d’acció i recomanacions per a la mitigació o adaptació al canvi climàtic.

4. Cupons a la internacionalització:

 • Cupó al desenvolupament d’un pla de promoció internacional: selecciona el millor producte o servei per vendre a l’exterior, tria els països de destí i els canals de distribució i elabora un llistat de clients potencials.
 • Cupó a la subcontractació d’un Export Manager: Tria la persona que et donarà suport durant el procés d’internacionalització.
 • Cupó International eTrade: Aquest cupó té per objectiu facilitar la internacionalització de la teva empresa a través dels canals digitals. Per fer-ho possible, les empreses podran accedir a un anàlisi de la seva presència on-line, una definició de l’estratègia digital internacional (selecció i definició de mercats, de públics, d’objectius i canals, entre d’altres) i un pla d’accions als canals digitals.
 1. Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals avançades:

Amb aquests Cupons de testatge podràs fer estudis de viabilitat tecnològica, analitzar nous models de negoci disruptius, fer proves de concepte o desenvolupar nous prototips, entre d’altres.

Quantia de l’ajut:

 • ​Cupons a la innovació: Ajut màxim de 8.000 euros.
 • Cupons a la indústria 4.0
  • Cupó de diagnosi indústria 4.0: Ajut màxim de 8.000 euros.
  • Cupó d’assessorament en la implantació indústria 4.0: Ajut màxim de 20.000 euros.
 • Cupons per combatre el canvi climàtic: Ajut màxim de 8.000 euros.
 • Cupons a la internacionalització
  • Cupó al desenvolupament d’un pla de promoció internacional: Ajut màxim de 2.500 euros.
  • Cupó a la subcontractació d’un Export Manager: Ajut màxim de 8.000 euros.
  • Cupó International eTrade: Ajut màxim: 6.000 euros.

Les empreses beneficiàries poden rebre fins a dos cupons d’aquesta línia sempre que un d’ells sigui el Cupó International eTrade.

 • Cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals avançades: Ajut màxim de 10.000 euros.  (L’empresa beneficiària podrà rebre un sol cupó d’aquesta línia d’ajut)

En qualsevol cas:

 • La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte.
 • La quantia de la subvenció atorgada, juntament amb els ajuts de minimis percebuts per la beneficiària en els 3 darrers exercicis fiscals no podrà superar 200.000 euros.
 • L’empresa beneficiària podrà rebre fins a 3 cupons amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut.

Característiques:

 • El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació i fins a exhaurir el pressupost.
 • El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de 6 mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • El pagament del 100% de l’ajut es farà a la beneficiària i s’ha de tramitar un cop s’hagi comprovat la justificació de la realització del servei subvencionat per part d’ACCIÓ.
 • Bestreta de pagament: Per als ajuts a cupons a la Indústria 4.0 es pagarà una bestreta del 20% de l’ajut una vegada rebuda la resolució d’atorgament. El pagament del 80% restant es tramitarà un cop l’activitat subvencionada es justifiqui.
 • Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener de 2022 i el 30 de setembre de 2023.
 • Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat.

Termini:

La convocatòria dels Cupons ACCIÓ 2022 obrirà el dia 5 de juliol a les 09:00h. Excepte la línia cupons DIH4CAT de testatge de tecnologies digitals avançades.

Si necessita assessorament en relació a aquesta matèria pot contactar amb el nostre departament d’ajuts: sboixadera@inigest.com