El govern rebaixa l’IVA de l’electricitat al 5% fins a final d’any

Amb efectes 1 de juliol de 2022 i fins al proper 31 de desembre de 2022, va entrar en vigor l’última mesura aprovada pel govern segons publicat en l’article 18 del RDL 11/2022 de 25 de juny, s’estableix una rebaixa del 10% al 5% en el tipus impositiu de l’iva que recau sobre tots els components de la factura elèctrica per a tots els contractes d’energia elèctrica amb un terme fix de potència que no superi els 10 Kw, i sempre que el preu mitjà de mercat de compra i venda d’electricitat corresponent a l’últim mes natural anterior al de l’últim dia de facturació no superi el 45€/MWh.

Informació i declaració d’operacions amb el tipus d’iva al 5%

Aquest nou tipus impositiu es tracta tècnicament de la següent manera:

1.- Subministrament immediat d’informació ( SII ) :

Es modifiquen les validacions dels llibres de registre de factures rebudes i emeses portats a través de la seu electrònica (SII ) admeten el tipus impositiu del 5%, si la data d’operació > d’1 de juliol de 2022 i < a 31 de desembre de 2022.
Aquesta modificació s’ha publicat en el document de validacions i errors amb data 28-06-2022.

2.- Models 303 i 322 :
Es modifiquen les especificacions tècniques dels models 303 i 322 de manera que:
• S’inclouen en les caselles 01 i 03 les bases imposables i quotes derivades corresponents als subministraments d’energia elèctrica facturats al tipus 5%.
• En el cas d’operacions dels tipus 4% i del 5% simultànies, s’inclouran en la casella 01, la suma de les Bases imposables dels 2 tipus, i en la casella 03 la suma de les quotes corresponents als 2 tipus i en la casella 02 s’indicarà el tipus al qual correspon a la major quota.

S’haurà d’actualitzar el programa de comptabilitat per tal de disposar d’aquest tipus impositiu d’iva.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió: jjimenez@cigassociats.com