Flexibilització pensió de viudetat parelles de fet

Després de la reforma de pensions, un dels canvis que s’han produït és amb relació als requisits per accedir a la pensió de viudetat per part de les parelles de fet.
Com a requisits cal tenir en compte:

1.- El tema d’afiliació i de cotització per part de la persona difunta.
2.- La consideració de parelles de fet, que seran els qui tinguin una relació d’afectivitat anàloga a la conjugal, i no es trobin impedits per contraure matrimoni, ni tinguin aquest vincle amb una altra persona, ni tampoc siguin parella de fet amb un altre i que acreditin el corresponent certificat d’empadronament una convivència estable i notòria durant un temps no inferior a 5 anys. No es requerirà en cas de tenir fills en comú.
3.- L’existència de parella de fet al registre oficial corresponent amb una antelació mínima de 2 anys, amb relació a la data del fet causant. Es requerirà encara que hi hagi fills en comú.
4.- com a NOVETAT, tenim el requisit dels ingressos econòmics. La necessitat d’existir una certa dependència amb relació al difunt, ha estat eliminat, no ha d’existir cap classe de requisit econòmic.

Sobre aquest punt, s’ha establert un termini de gràcia per tornar a sol·licitar la pensió de viudetat de 12 mesos, amb relació a les parelles de fet on la mort d’un d’ells s’hagi produït abans del 2022 i es complissin la resta de requisits. En aquest cas, no seria amb efectes retroactius, sinó que es reconeixerà la pensió de viudetat des del dia primer del mes següent a la sol·licitud.

 

Per més informació podeu contactar amb el departament laboral:  laboral@cigassociats.com