Els autònoms societaris tindran dret a sol·licitar la tarifa plana

Per causa de reiterades Sentències del Tribunal Suprem, la Tresoreria General de la Seguretat Social ha adoptat els criteris que manifesten respectives sentències a l’hora d’incloure als AUTÒNOMS SOCIETARIS com a possibles beneficiaris de l’anomenada «Tarifa Plana».

1- La tarifa plana per a nous autònoms

Com a norma general, la bonificació per Tarifa Plana és la següent:
• Primers 12 mesos: per a l’any 2020, 60 euros de la quota mínima per contingències comunes o un 80% de bonificació sobre la base mínima en cas de cotitzar por bases superiors a la mínima establerta (944,40 euros).
• Mesos 12 al 18: 50% de reducció de la quota mínima por contingències comunes durant el segon semestre. La quota ascendeix a 141,65 euros mensuals.
• Mesos 18 al 24: 30% de reducció de la quota mínima por contingències comunes durant el següent semestre. La quota ascendeix a 198,31 euros.
• Meses 24 al 36: 30% de bonificació de la quota mínima por contingències comunes únicament per a nous autònoms menors de 30 anys i autònomes menors de 35 anys. La quota ascendeix a 198,31 euros.

2- Quines condicions he de complir per al retorn de quotes ingressades

S’haurà de complir amb almenys una de les tres condicions següents, per tal de poder demanar la devolució d’ingressos indeguts:

A) El termini general de PRESCRIPCIÓ, és de 4 anys. El còmput s’inicia a partir del pagament de la quota. No haver-la sol·licitat anteriorment, sempre que no hagin transcorregut més de quatre anys des del cobrament de la primera quota com a autònom societari. És a dir, si es reclama el dia d’avui, tan sols es pot reclamar les diferències de quota del mes de setembre de 2016 en endavant.

B) Tenir obert recurs d’alçada que s’haguessin formulat sobre aquesta qüestió i que estiguin pendents de resoldre. En aquest supòsit, es dictarà resolució estimatòria.

C) En resolucions fermes en via administrativa (impugnades o no) Tan SOLS ES PROCEDIRÀ A REVISIÓ SI S’INSTA PERSONALMENT (no es faran revisions d’ofici).

Per més informació, pot contactar amb el nostre departament laboral: laboral@cigassociats.com o per telèfon 938722738