Ja tens el teu PLA D’IGUALTAT?

El Reial Decret-Llei 6/2019 d’1 de març que aplica mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació  de incorporava que de manera esglaonada, les empreses de més a menys plantilla han hagut d’adequar-se al què aquesta norma marcava en matèria d’Igualtat de Gènere.

 

 

Totes aquelles empreses de més de  50 persones en plantilla estan obligades a tenir el Pla d’Igualtat (obligació vigent des del març 2022). Sense oblidar que aquelles empreses de menys de 50 persones en plantilla poden tenir el Pla d’Igualtat de manera voluntària.

 

Si l’obligació d’elaborar i aplicar el pla deriva de la dimensió de l’empresa quan s’ha de complir el requisit numèric? Com es computa la plantilla?

Els dies 30 de juny i 31 de desembre de cada any les empreses hauran d’efectuar el còmput de persones treballadores en la seva plantilla, tenint en compte que la unitat de referència és l’empresa i no el centre de treball.

 

El còmput es realitzarà sobre la totalitat de les persones treballadores de l’empresa, qualsevol que sigui la forma de contractació laboral, incloses les persones amb contractes fixos discontinus, amb contractes de durada determinada i persones amb contractes de posada a disposició. En tot cas, cada persona amb contracte a temps parcial es computarà amb independència del nombre d’hores de treball, com una persona més.

 

A aquest nombre de persones hauran de sumar-se els contractes de durada determinada, qualsevol que sigui la seva modalitat que, havent estat vigents en l’empresa durant els 6 mesos anteriors s’hagin extingit en el moment d’efectuar el còmput. En aquest cas, cada 100 dies treballats o fracció es computarà com una persona treballadora més.

 

Quines implicacions té en la meva empresa?

Els Plans d’Igualtat juntament amb els registres salarials i altres mesures, com a protocols contra l’assetjament laboral, estan totes encaminades a acabar amb la bretxa de gènere, els sostres de cristall, els sòls enganxosos i altres formes de discriminació laboral de la dona. Ja sigui gràcies a Recursos Humans, a formació en Plans d’Igualtat o amb assessors externs, les empreses de més de 50 persones en la plantilla ja haurien d’estar a punt d’aprovar el seu Pla d’Igualtat.

I si no aprovem el Pla d’Igualtat?

El Reial decret també inclou no sols els objectius i passos a donar en aquesta llei, si no la legislació que sancionarà a les empreses que no ho facin.

 

Beneficis per l’empresa

La igualtat constitueix un element estratègic i de qualitat en les empreses, ja que permet tenir un major coneixement de la gestió empresarial i dels recursos humans disponibles:

 

Per més informació podeu contactar amb el departament laboral:  laboral@cigassociats.com