Millores en la tributació dels plans de pensions empresarials

Recentment s’ha publicat al BOE la Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació. Entre altres canvis normatius, aquesta llei millora els incentius fiscals aplicables a les aportacions a plans de pensions empresarials, principalment en el cas dels treballadors amb rendes del treball més baixes.

 

Canvis a l’IRPF

En primer lloc s’estableix que, per calcular la reducció per aportacions addicionals a plans de pensions empresarials (de fins a 8.500 euros com a màxim), allò aportat pel treballador (o per decisió d’aquest) pot arribar al resultat de multiplicar les contribucions empresarials pels següents coeficients:

Import anual de la contribució Coeficient
Igual o inferior a 500 euros 2,5
Entre 500,01 i 1.000 euros 2
Entre 1.000,01 i 1.500 euros 1,5
Més de 1.500 euros 1

 

En el cas de treballadors amb rendes íntegres de la feina superiors a 60.000 euros, el coeficient aplicable en tots els casos serà 1.

Fins ara, allò aportat pel treballador podia ser, com a molt, igual a les contribucions empresarials, pel que aquest canvi suposa una millora en la tributació dels treballadors amb rendes íntegres salarials de fins a 60.000 euros.

 

Canvis a l’Impost sobre Societats

D’altra banda, es va aprovar una nova deducció aplicable sobre la quota de l’Impost sobre Societats per a les empreses que facin contribucions empresarials a plans de pensions empresarials, de fins al 10% de la quantia d’aquestes contribucions.

La base de la deducció esmentada dependrà de les retribucions que percebi cada treballador:

  • En el cas de les contribucions en favor de treballadors amb retribucions brutes anuals inferiors a 27.000 euros, la base de la deducció és la totalitat de les contribucions.
  • En canvi, quan es tracti de treballadors amb retribucions brutes anuals iguals o superiors a 27.000 euros, la deducció només s’aplicarà sobre la part de les contribucions que siguin proporcionals a aquesta quantia. És a dir, a partir de 27.000 euros de salari, com més altes siguin les retribucions del treballador, menor serà la deducció que l’empresa podrà aplicar per les contribucions que efectuï al pla de pensions empresarial.

 

Aquestes normes van entrar en vigor el 2 de juliol de 2022, pel que, en no establir la llei una altra cosa, cal entendre que:

  • El canvi introduït a l’IRPF serà aplicable a partir de l’exercici 2023, en ser el primer exercici que s’iniciarà després d’aquesta entrada en vigor.
  • La nova deducció a l’Impost sobre Societats serà aplicable per als exercicis iniciats a partir de 2 de juliol de 2022. Per tant, les empreses que inicien l’exercici social l’1 de gener també podran gaudir d’aquesta deducció a partir de l’exercici 2023.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió: rlopez@cigassociats.com