Novetats en la Llei de pressupostos generals de l’estat per a l’any 2021 ( PGE 2021).

Novetats en l’impost sobre la Renda de les persones Físiques ( IRPF ):

 

1.- S’incrementa el tipus impositiu de gravamen aplicable en l’escala general del IRPF a partir de 300.000 €.

És modifica l’escala general de l’impost per incloure un nou tipus de gravamen del 24,50 %, quan la base liquidable digui superior a 300.000 €. Així l’escala general de l’IRPF aplicable a partir del 1 de gener de 2020, queda de la següent forma :

Base liquidable

fins a  euros
Quota íntegra

Euros
Resta base liquidable

fins a euros
Tipus aplicable

Percentatge
0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00
20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00
35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50
60.000,00 8.950,75 240.000,00 22,50
300.000,00 62.950,75 En endavant 24,50

 

En conseqüència, de forma paral·lela és modifica l’escala de retencions i ingressos a compte aplicable als perceptors de rendes del treball per incloure aquest nou tram de 300.000 euros en endavant amb tipus de retenció del 47 %:

Base càlcul tipus de retenció

fins a euros
Quota de retenció

Euros
Resta base càlcul tipus de retenció

fins a euros
Tipus aplicable

Percentatge
0,00 0,00 12.450,00 19,00
12.450,00 2.365,50 7.750,00 24,00
20.200,00 4.225,50 15.000,00 30,00
35.200,00 8.725,50 24.800,00 37,00
60.000,00 17.901,50 240.000,00 45,00
300.000,00 125.901,50 En endavant 47,00

 

 

2.- S’incrementa el tipus impositiu de gravamen de l’estalvi aplicable a partir de 200.000 euros.

És modifica el tipus impositiu de gravamen de l’estalvi, per incloure un nou tipus impositiu del 13,00 % quan la base liquidable de l’estalvi sigui superior a 200.000 €, tant a nivell estatal com autonòmic. En conseqüència, el tipus de gravamen de l’estalvi total s’estableix en el 26,00 % per aquest nou tram aplicable des de el 1 de gener de 2021:

 

Base liquidable de l’estalvi

Fins a euros
Quota íntegra


Euros

Resta base liquidable


Fins a  euros

Tipus general aplicable

Percentatge
Tipo autonòmic aplicable

Percentatge
0 0 6.000 9,5 9,5
6.000,00 570 44.000 10,5 10,5
50.000,00 5.190 150.000 11,5 11,5
200.000,00 22.440 En endavant 13,00 13,00
         

 

Base liquidable de l’estalvi

Fins a  euros
Quota íntegra


Euros

Resto base liquidable


Fins a  euros

Tipo general aplicable a contribuents amb  residencia habitual a l’estranger

Percentatge
0 0 6.000 19
6.000,00 1.140 44.000 21
50.000,00 10.380 150.000 23
200.000,00 44.880 En endavant 26

 

3.- És modifica l’escala aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol.

En consonància amb l’increment dels tipus abans assenyalats, és modifiquen les escales d’aplicació en el règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol per incrementar del 45% al 47% el tipus aplicable quan la base liquidable es superior a 600.000 € per incloure un nou tram a partir de 200.000 euros gravat al 26% per als rendiments procedents de dividends, interessos i guanys patrimonials derivats de transmissions :

 

 

Base liquidable

Euros
Tipus aplicable

Percentatge
Fins a 600.000 euros 24
Des de 600.000,01 euros en endavant 47
   

 

Base liquidable de l’estalvi

Fins a euros
Quota íntegra

Euros
Resta base liquidable de l’estalvi

Fins a euros
Tipus aplicable

Percentatge
0 0 6.000 19
6.000,00 1.140 44.000 21
50.000,00 10.380 En endavant 23
200.000,00 44.8800 En endavant 26

 

4.- És redueix a  2.000 euros el límit de reducció per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social.

És disminueix la reducció màxima aplicable a la base imposable, per les aportacions i contribucions realitzades a plans de pensions, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial o per primes satisfetes a assegurances de vida. Aquest límit s’estableix en 2.000 € a partir del 1 de gener de 20201, enlloc dels 8.000 € que és venia aplicant fins a la data.

No obstant, s’estableix que aquest límit s’incrementarà en 8.000 € ( 10.000 € en total ) si prové de contribucions empresarials.

Per la seva part, també és minora a 1.000 € anuals el límit de la reducció addicional per les aportacions realitzades als sistemes de previsió social en favor del cònjuge, que no obtingui rendiment nets del treball i activitats econòmiques en quantia igual o superior a 8.000 € anuals.

5.- Principals novetats en l’impost sobre el Patrimoni.

 

Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2021, incrementa el tipus de gravamen aplicable a l’últim tram de la tarifa de l’escala estatal, que passa del 2,5% al 3,5%, i restableix la vigència indefinida de l’impost.

 

Altres novetats a tenir en compte :

 Principals novetats en l’IVA:

El tipus impositiu aplicable a les begudes refrescants, sucs i gasoses amb sucres o edulcorants afegits serà del 21%, ​​amb efectes des de l’1 de gener de 2021.

Altres mesures:

El tipus d’interès legal de diners queda establert en el 3,00% fins al 31 de desembre de l’any 2021.

El tipus d’interès de demora de la LGT i el tipus d’interès de demora de la Llei general de subvencions serà del 3,75% el 2021.

L’indicador públic de rendes d’efectes múltiples (IPREM) per a 2021 s’incrementa un 5% aproximadament, i queda establert en les següents quanties:

L’IPREM diari, 18,83 euros.

L’IPREM mensual, 564,90 euros.

L’IPREM anual, 6.778,80 euros.

En els supòsits en què la referència a l’SMI ha estat substituïda per la referència a l’IPREM en aplicació del que estableix el RD-llei 3/2004, la quantia anual de l’IPREM serà de 7.908,60 euros quan les corresponents normes es refereixin a el salari mínim interprofessional en còmput anual, llevat que expressament excloguessin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.778,80 euros.

 Si teniu algun dubte, podeu contactar amb el nostre departament fiscal al telèfon 938722738 o per mail a jjimenez@cigassociats.com