PROGRAMA D’INVERSIÓ DIRECTA A L’EXTERIOR (IDE)

 

BENEFICIARIS

Empreses amb ànim de lucre i domicili fiscal a Catalunya que tinguin una activitat industrial, comercial o de serveis sempre que aquests es duguin a terme a l’exterior, comptin amb un projecte d´inversió directa a l’exterior i amb experiència prèvia en el país objecte de la inversió.

 

OBJECTE DE SUBVENCIÓ

Projectes d´inversió directa a l´exterior, que poden ser d´activitat comercial, logística, tècnica, productiva o de serveis, de la naturalesa següent:

  • Projectes de creació d´una societat nova amb personalitat jurídica pròpia a un país de destinació en el qual l´empresa sol·licitant no hi tingui constituïda cap altre societat.
  • Adquisició d´empreses estrangeres, sempre que l´empresa a adquirir no estigui participada per socis o accionistes de l´empresa sol·licitant de l´ajut.
  • Reconversió d´empresa comercial a productiva.
  • Projectes d’obertura de nous centres de treball per part de filials ja constituïdes als països de destí, sempre i quan el nou centre de treball sigui propietat en un 100% de l´empresa filial.

Es prioritzaran els projectes d’implantació a països BRIC (Brasil, Rússia, índia, Xina), Marroc, Mèxic, Turquia, Indonesia i Estats Units d’Amèrica.

Queden excloses aquelles inversions fetes a països de la UE 28, excepte aquelles implantacions de caràcter productiu o de R+D.

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

Despeses de constitució, registre de marques i patents, homologacions i certificacions al país d´establiment, salaris, lloguer, despeses en actius fixes no immobiliaris, generades des de l’ 1 de gener del 2014 fins a 31 de desembre de 2015.

 

TIPUS D’AJUT

Ajut a fons perdut fins a un 25% de les despeses subvencionables si la filial és industrial o fins a un 15% en els altres casos.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Fins al 29 de desembre de 2.014

Per ampliar aquesta informació podeu contactar amb   Carme Alonso o Ester Morillas , al telèfon 93-872.27.38 o bé al mails calonso@cigassociats.com o  emorillas@cigassociats.com.