Registre de Salari-Principi de «TREBALL D’IGUAL VALOR»

 Entre les mesures que conté el Reial Decret Llei 6/2019 d’1 de març, per garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació i d’aplicació des del 8 de març de 2019, trobem la nova redacció de l’article 28 de l’Estatut dels Treballadors.

Aquesta nova redacció té l’objectiu  de lluitar contra la desigualtat de remuneració per raó de sexe, s’estableix l’obligació  de pagar per la prestació d’un treball d’igual valor la mateixa retribució, sense que pugui produir-se discriminació per raó de sexe.

Per tal de garantir el que s’ha exposat i així combatre la bretxa salarial, la nova redacció de l’Estatut dels Treballadors estableix:

  • L’empresari estarà obligat a portar un registre salarial amb els valors mitjos dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals.
  • Els treballadors tindran dret a accedir, a través de la representació legals dels treballadors en l’empresa, al registre salarial. Ara bé, si l’empresa no te Representació Legal dels Treballadors, serà el propi treballador interessat el que podrà sol·licitar-ho directament a l’empresari.
  • Les empreses de més de 50 treballadors, quan el promig de les retribucions d’un sexe sigui superior al de l’altra sexe en un 25% o més (prenent el conjunt de la massa salarial o la mitja de les percepcions satisfetes) l’empresari haurà d’incloure en el registre salarial una justificació que al·legui que aquesta diferència respon a motius no relacionats amb el sexe de les persones treballadores. Si aquesta justificació no hi és o és insuficient s’entendrà que existeix discriminació salarial.