Responsabilitat de l’administrador

Davant una situació de causa de dissolució per pèrdues, l’administrador de la societat mercantil, disposa de 2 mesos per convocar la junta amb l’objectiu de corregir la situació. En el cas que no la sol.liciti, l’administrador respondrà personalment dels deutes socials «posteriors» a la causa de la dissolució.

Ara bé, cal tenir present que l’administrador no respondrà mai davant dels deutes originats anteriorment a la causa de dissolució.

Proposem un exemple:

* L’empresa X es troba amb causa de dissolució a l’exercici 2019.
* L’empresa X és condemnada judicialment l’any 2020 per haver incomplert un contracte de prestació de servei amb un client durant l’exercici 2015.
* L’empresa X no va pagar la indemnització, i el client reclama el deute a l’administrador.

Resolució: l’administrador NO ha d’assumir aquest deute donat que tot i haver-se dictaminat i sentenciat amb posterioritat a la data de la causa de la dissolució, el naixement del deute es va produir el 2015, per tant, el deute no és posterior i l’administrador es trobarà exonerat respecte al mateix.

Si necessita assessorament en relació a aquesta matèria pot contactar amb el nostre departament comptable i fiscal:  odeitg@cigassociats.com