VACANCES D’ESTIU. MOMENT IDONI PER INCOMPLIR EL RÈGIM DE VISITES

 

Què succeeix quan el progenitor no custodi i el seu fill es veuen privats del dret de gaudir del període de vacances acordat per sentència de divorci o separació?

Prèviament a la interposició de cap acció judicial caldrà analitzar el motiu de l’incompliment, així com determinar si es tracta només d’un endarreriment en l’inici de les vacances o bé d’una negativa del progenitor custodi sense cap fonament, doncs tenint en compte el benefici del menor, el millor consell professional és el d’evitar, en la mesura que sigui possible, la judicialització dels conflictes amb menors. No obstant, davant la manca de possibilitat d’arribar a un acord, els passos a seguir serien els següents:

1. Fer un requeriment de manera escrita i fefaent a la part incomplidora, advertint-la de que no es tornarà a consentir un nou incompliment injustificat.

2. Si persisteixen els incompliments, s’obren dues possibilitats:

2.1. Acudir a la vida penal mitjançant la interposició d’una denuncia.
Aquesta opció prosperarà si ens trobem davant una conducta dolosa per part del progenitor que incompleix, és a dir, que tot i podent complir el règim de visites no ho faci.
2.2. Acudir a la via civil, i en aquest cas caldrà interposar una demanda davant del Jutjat que va dictar la sentència, optant per alguna de les dues vies següents:

2.2.1. Demanda d’execució de sentència per tal que el Jutjat requereixi al progenitor incomplidor a l’efecte que compleixi les mesures acordades, o posi de manifest els motius de l’incompliment.

Si tot i així, el progenitor continua amb la seva actitud, se li podran imposar multes coercitives que seran mensuals conforme a l’article 776.2º de la Llei d’Enjudiciament Civil, podent sol·licitar al Jutjat que es fixi un punt de trobada familiar on es procedeixi a l’entrega del menor, per tal que el Jutjat pugui fer un seguiment del compliment.

2.2.2. Demanda de modificació de mesures, concretament del règim de visites o inclús i un cop analitzades les circumstàncies del cas, la custòdia del menor, ja que l’incompliment reiterat de les obligacions del règim de visites, tant per part del progenitor custodi com del no custodi, podrà donar lloc a la modificació pel Tribunal del règim de guarda i visites.

En qualsevol cas, prèvia interposició de cap acció, caldrà valorar amb un professional les circumstàncies de cada cas concret i atenent sempre a l’interès dels menors.