Valoració de les retribucions dels socis professionals

La Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats, preveu al seu article 18 una sèrie de regulacions per quan es realitzen operacions entre parts vinculades. Una de elles es la que s’estableix entre els socis professionals amb les seves societats, sobretot amb motiu d’establir la retribució.

Amb aquesta nota farem un breu estudi dels requisits que s’ha de complir per haver d’adaptar les retribucions d’aquests socis, i indicarem la manera com fer-ho per evitar problemes amb Hisenda.

La Llei abans citada (LIS) introdueix una regla especial pels socis professionals per la qual els que tinguin un percentatge de representació igual o superior al 25% han de valorar les seves retribucions amb la societat a preu de mercat. Així, quan aquests desenvolupin una activitat professional dins d’una societat que presti serveis professionals, la llei indica uns barems per determinar el valor de mercat al que se’ls han de retribuir.

Aquestes regles de valoració son aplicables a totes les societats que desenvolupin una activitat de les contingudes en les secciones segona i tercera del IAE, i no únicament a les acollides a la Llei 2/2007 de Societats Professionals.

Requisits de la societat
  • Que més del 75% dels seus ingressos procedeixin d’activitats professionals i que disposi de mitjans materials i humans adequats pel desenvolupament.
  • Que el resultat previ a la deducció de les retribucions dels socis sigui positiu, i que al menys el 75% d’aquest resultat previ positiu es destini a dites retribucions.

Sobre quin import? Hisenda considera que la quantia a tenir en compte es el resultat comptable de l’exercici definit com a tal al Pla General Comptable.

A aquests efectes, no es rellevant si la societat realitza altres activitats no professionals. L’import a tenir en compte es el resultat comptable de totes les activitats desenvolupades.

Requisits dels socis
  • Si hi ha treballadors amb funcions anàlogues als socis, la retribució individual dels socis no pot ser inferior a 1,5 vegades el salari mig dels treballadors.
  • Si no hi ha empleats, la retribució dels socis no pot ser inferior a 5 vegades l’IPREM (37.275 euros pel 2016).

En cas d’existir diferents socis, aquests poden tenir retribucions diferents sempre que constin per escrit els criteris qualitatius i quantitatius aplicats a l’hora de quantificar-les (un soci porta mes assumptes que l’altre, s’estableix un percentatge en funció dels clients que aporta al despatx…).

Altres retribucions

A l’hora d’aplicar aquest règim especial, també pot succeir que els socis professionals percebin retribucions de la societat que no guardin relació amb els serveis professionals, sinó que derivin, per exemple, del desenvolupament de funcions de gerència (contractació de personal, decisions sobre inversions…). S’ha de tenir en compte que la regla de valoració especial no serà aplicable a aquests últims serveis, que s’hauran de valorar en funció de les regles de valoració generals.

En aquests casos, els socis per tal de determinar correctament les seves retribucions, hauran de diferenciar els conceptes retributius. Es recomanable utilitzar com a barem el número d’hores que es destinen a cada tasca respecte d’una jornada complerta de treball.

Exemple: Si al despatx hi ha dos professionals no socis que perceben una retribució a jornada complerta de 30.000 euros, i hi ha un soci professional que desenvolupa activitats professionals la meitat de la jornada, el valor de mercat de la retribució del soci haurà de ser com a mínim de 22.500 euros (30.000 euros * ½ jornada * 1,5).

EXEMPLES

1.- Tres socis professionals

Una societat de serveis professionals, els ingressos de la qual provenen exclusivament d’aquests serveis, tenen tres socis professionals que participen al 33% en la societat. El salari mig del personal assalariat amb treballadors similars als socis es de 41.000 euros, els ingressos anuals son de 400.000 euros i les despeses (sense incloure la retribució dels socis pels serveis) son de 160.000 euros. Doncs bé, en cas de que cada soci percebi 61.500 euros (salari de treballadors amb funcions similars*1,5), es considerarà que les seves retribucions estan valorades a preus de mercat:

(1) Aquesta retribució de 61.500 euros compleix amb la normativa d’operacions vinculades ja que el salari de cada soci no es inferior a 1,5 vegades el salari mig del personal assalariat que desenvolupa treballs similars i les retribucions totals dels socis professionals superen el 75% del resultat previ.

2.- Sense personal

Amb les dades anteriors, en el cas que en l’empresa no hi hagués treballadors amb treballs similars als dels socis, i cada soci rebés un salari igual a 5 vegades l’IPREM.

(1) 111.827/240.000. El percentatge resultant no es suficient per complir amb la regla especial, pel que la retribució no es considera realitzada a preus de mercat.

(2) En aquest cas, el salari de cada soci no hauria de ser inferior a 60.000 euros (240.000*75%)/3. Es el salari mínim que compleix la condició de que el total de retribucions dels socis professionals sigui superior al 75% del resultat previ.

3.- Retribució desigual

Suposant que els socis no cobraran per igual i que la distribució de les seves retribucions fos de 85.000, 80.000 i 35.000* (pel que la retribució total dels socis professionals seria de 200.000 euros, superior al 75% del resultat previ), es consideraria que la retribució dels dos primers socis compleix la normativa d’operacions vinculades, però no la del tercer, que quedaria per sota de 5 vegades l’IPREM.

(*) A pesar de no complir amb els requisits anteriors, aquesta retribució també pot considerar-se “de mercat” si l’empresa acredita que es una quantia similar a la que satisfan altres empreses del sector a persones en condicions similars.