Acord per a l’increment del salari mínim interprofessional (SMI) a 1.000 euros al mes des de l’1 de gener de 2022

Després de l’acord assolit entre el Govern i els sindicats majoritaris, al BOE del 23 de febrer de 2022 s’ha publicat el Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2022, que quedaria fixat en 1.000 euros al mes (14 pagues) amb efectes retroactiu des de l’1 de gener.
Després de l’acord assolit amb els sindicats majoritaris, i tot i el rebuig de la patronal, al BOE del 23 de febrer de 2022 s’ha publicat el Reial decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2022. Aquest reial decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat» i tindrà efecte durant el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022, havent d’abonar, per tant, el salari mínim que s’hi estableix amb efectes de l’1 de gener de 2022.
L’SMI s’incrementa fins a 1.000 euros mensuals amb efectes des de l’1 de gener d’enguany, el que suposa 35 euros més que l’SMI vigent fins ara (965 euros al mes per catorze pagues).
Atenció. L’acord signat entre el Govern i els sindicats fixa l’SMI en 1.000 euros bruts al mes en 14 pagues des de l’1 de gener, la qual cosa equival a 33,33 euros bruts al dia amb caràcter general.
La jornada legal quedarà fixada en 47,36 euros en el cas dels treballadors eventuals i temporers els serveis a una mateixa empresa dels quals no excedeixin dels cent vint dies. Per als treballadors de la llar, l’hora treballada es pagarà a 7,82 euros bruts.
Aquests nous muntants representen un increment del 3,63 % respecte a les quanties de 2021.
Segons càlculs sindicals, l’augment de l’SMI a 1.000 euros impactarà directament sobre 1,8 milions de treballadors, sobretot sobre dones i joves. De fet, el perfil del treballador que més es beneficiarà amb aquest repunt del salari mínim es correspon amb el d’una dona, de 16 a 34 anys, que treballa fonamentalment en el sector agrícola o en el de serveis.
Tornarà a pujar l’SMI en 2023?
Els 14.000 euros anuals que s’aplicaran després de la nova pujada encara no arriben al compromís del Govern d’impulsar l’SMI fins al 60 % del sou mitjà abans que acabi el 2023.
Com es reflecteix aquesta pujada de l’SMI en la nòmina?
Per conèixer la possible pujada salarial hem de tenir en compte:
• Tenint en compte les quantitats vigents a cada moment, la pujada dels salaris haurà de ser automàtica per a aquells treballadors que percebin quantitats inferiors als 14.000 euros bruts a l’any per una jornada completa. Les quantitats de l’SMI es calculen per a un contracte de 40 hores a la setmana, en cas de contracte a temps parcial s’ha de calcular la prorrata sobre la base del temps treballat.
• L’increment de l’SMI, igual que altres fixats per conveni col·lectiu, no repercuteixen o modifiquen el salari realment percebut pel treballador, tret que, en conjunt i en còmput anual, resulti inferior (art. 27.1 de l’ET).
• Increment de les cotitzacions socials, la futura ordre de cotització incrementarà les aportacions a la seguretat social en la mateixa proporció que la pujada de l’SMI.
• Per a la seva quantia no es computen les quantitats en espècie.
• L’SMI és la retribució mínima bruta, raó per la qual l’art. 27.1 de l’Estatut dels Treballadors estableix que la seva revisió «no afectarà l’estructura ni la quantia dels salaris professionals si aquests, en el seu conjunt i còmput anual, fossin superiors a aquell».
• El salari mínim interprofessional, en la seva quantia, és inembargable (27.2 de l’ET).
Per més informació podeu contactar amb el departament laboral:  laboral@cigassociats.com