Ajuts a l’autoconsum i emmagatzematge d’energia renovable

Objecte:

 • Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.
 • Programa d’incentius 4: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.
 • Programa d’incentius 5: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques y el tercer sector.
 • Programa d’incentius 6: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Inclou les tecnologies solar tèrmica, biomassa, geotèrmica, hidrotèrmica o aerotèrmica (exceptuant les tecnologies aire-aire) per climatització i/o aigua calenta sanitària a habitatges.

Beneficiaris:

Destinataris últims de les ajudes dels programes d’incentius 1, 2 i 3:

 • Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que realitzin una activitat econòmica per la que ofereixin béns o serveis en el mercat.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

 Destinataris últims de les ajudes dels programes d’incentius 4 i 5:

 • Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Les entitats locals i el sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques.
 • Les persones jurídiques que no realitzin ninguna activitat econòmica, por la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent les entitats o organitzacions del tercer sector.
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Comunitats de propietaris.
 • Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

Destinataris últims de les ajudes del programa d’incentius 6:

 • Persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Entitats o organitzacions públiques o privades, sense ànim de lucre, o persones jurídiques que no realitzin ninguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, por la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Comunitats de propietaris.
 • Les entitats locals i del sector públic institucional de qualssevol Administracions Públiques. En aquests casos, solament podran rebre ajuts destinats a la realització d’instal·lacions de generació d’energia tèrmica amb fonts renovables en habitatges que siguin de propietat pública. Aquesta propietat pública haurà de mantenir-se inalterada durant, al menys, cinc anys des de la resolució de concessió d’ajut corresponent.

Qui ha de presentar la sol·licitud de subvenció?

La sol·licitud ha ser presentada pel destinatari últim de la instal·lació És a dir, la persona o entitat que serà la propietària de la instal·lació que pugui acreditar el pagament de les factures associades a l’actuació subvencionada, la qual ha de romandre en la seva propietat almenys 5 anys.

 Tecnologies subvencionables:

Autoconsum:

 • Fotovoltaica
 • Eòlica
 • Tèrmiques (solar tèrmica , biomassa, geotèrmica, aerotèrmica, hidrotèrmica)
 • Instal·lacions connectades i aïllades de la xarxa

Limitacions a l’emmagatzematge:

 • Capacitat ≤2 kWh/kW)
 • Plom-àcid excloses

Quantia de la subvenció:

La intensitat dels ajuts variarà en funció del beneficiari i del tipus de instal·lació. Per a les empreses s’assignarà un percentatge sobre el volum de inversió inicial -fins a un màxim-, mentre que per els particulars i les administracions públiques es subvencionarà un percentatge fix.

Aproximadament els ajuts a fons perdut seran, en funció de si és una PIME o una gran empresa, els següents:

 • Solar fotovoltaica sense emmagatzematge: entre 15-45% per empreses. Els particulars podran beneficiar-se d’un 40% -que puja a un 50% als sistemes d’autoconsum col·lectiu- i les administracions públiques del 70%.
 • Solar fotovoltaica amb emmagatzematge: en general seran bateries, els ajuts per a les empreses variaran entre el 45% i el 65%, depenent del tamany de l’organització, mentre que els particulars, administracions i entitats del tercer sector podran beneficiar-se d’un 70%.
 • Eòlica: entre 20-50%
 • Climatització amb renovables: la subvenció dependrà de la tecnologia aplicada -com la biomassa o la geotèrmia- i serà del 40% al 70%. Les Administracions públiques propietàries d’edificis residencials podran obtenir un 70%.

 

Ajuts addicionals:

 • Repte demogràfic: municipis fins a 000 habitants tindran un increment del 5%.
 • Eliminació amiant en cobertes
 • Instal·lació en marquesines

Característiques:

Pressupost inversió:

Cal disposar de pressupost desglossat de l’empresa que executarà l’actuació, amb data posterior al 01/07/21; en cas de destinataris últims subjectes a la contractació pública, es pot substituir pels plecs de licitació.

 Inici de l’actuació

 • Després de la sol·licitud: Programes 1, 2 i 3.
 • Després de la publicació del RD (01/07/2021): Programes 4 i 5.
 • Règim de concessió: Per ordre d’entrada de sol·licitud.

Termini:

Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria (PENDENT DE PUBLICACIÓ) i fins al 31 de desembre de 2023.

Si necessita assessorament en relació a aquesta matèria pot contactar amb el nostre departament d’ajuts: sboixadera@inigest.com