Ajuts Programa PICE 2018 “CONTRACTACIÓ DE JOVES “

Objecte:

L’objecte d’aquesta convocatòria és establir el règim de les subvencions destinades a fomentar la creació d’ocupació per mitjà d’ajudes a les empreses per a la contractació de joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

 

Organisme responsable:

Cambra Comerç de Catalunya (contempla 13 Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, Girona, Lleida, Manresa, Cambra Oficial de Palamós, Reus, Sabadell, Sant Feliu de Guíxols, Tarragona, Tàrrega, Terrassa, Tortosa i Valls)

 

Àmbit: Treball

 

Tipus: Subvenció

 

Beneficiaris: empreses,  la seu de l’empresa o el centre de treball de la persona beneficiària de la subvenció ha d’estar ubicat a la demarcació d’alguna de les  Cambres de Comerç anteriors.

S’exclouen com a beneficiaris d’aquests ajuts:

 

 • Les empreses de treball temporal, llevat en aquells casos on la contractació dels joves estigui destinada a la pròpia estructura de l’empresa de treball temporal.

 

 • Les administracions públiques internacionals, europees, estatals, autonòmiques, locals o qualsevol altra, sigui quin sigui el seu àmbit d’actuació; organismes públics, entitats i societats vinculades o dependents d’aquestes i de qualsevol dels ens, organismes i entitats, formen part del sector públic; cambres de comerç o consells autonòmics de Cambres, així com qualsevol classe d’associacions, fundacions i societats civils o mercantils que les institucions esmentades promoguin o en què participin.

 

Detalls de la convocatòria:

 

Característiques del contracte:

 • L’import de la subvenció concedida per cada contractació realitzada serà de 4.950,00€, no podent ser en cap cas superior a aquest import.
 • La tipologia de contractes subvencionables, sempre amb una dedicació de temps complert, és la següent:
 1. a) Contractes indefinits.
 2. b) Contractes temporals.
 3. c) Contractes en pràctiques.
 4. d) Contractes per a la formació i l’aprenentatge

(Garantir un manteniment mínim de l’ocupació a temps complert durant almenys els sis primers mesos, a comptar des de la signatura del contracte).

Requisits:

 • Joves han d’estar donats d‘alta al Sistema de Garantia juvenil (gestió es fa directe amb la Cambra), sense treballar. Com a mínim donat d’alta 1 dia al Sistema i portar un dia  no actiu a la SS.
 • Persona que es vol contractar no relació ni personal ni familiar amb l’empresa, ni relació anterior amb l’empresa).
 • Podran sol·licitar les ajudes les empreses que, des del moment d’entrada en vigor de la convocatòria i fins al 28 de desembre de 2018, hagin formalitzat un contracte  amb joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i hagin finalitzat la fase d’orientació dins del Pla de Capacitació.
 • També podran sol·licitar els ajuts les empreses que hagin formalitzat un contracte en les mateixes condicions  en data anterior a l’entrada en vigor de la convocatòria, sempre que es produeixin les següents premisses:
 • El contracte sigui vigent en el moment de presentació de la sol·licitud.
 • No hagin transcorregut més de sis mesos entre l’entrada en vigor del contracte i la data de presentació de la sol·licitud.

 

Terminis:   24 d’ Abril 2018  fins el 28 de desembre de 2018, o fins exhaurir la disponibilitat pressupostària associada a aquesta convocatòria.