Autònoms

A partir de gener està previst que des d’inspecció de Treball se sancioni als autònoms de manera automàtica per determinades infraccions.

Aquestes infraccions seran per casos previsiblement objectius, per aquest motiu les sancions seran automatitzades, sense necessitat de què un inspector de treball analitzi la situació abans d’imposar-se la infracció.

Aquesta es troba regularitzada al Real Decret-Llei 688/2021, pel qual es modifica el Reglament General sobre Procediments per a la imposició de sancions per infraccions d’ordre social i pels expedients liquidadors de quotes de la seguretat social.

Per tant, a partir del 2022, qualsevol autònom podrà rebre una multa tramitada i imposada a través d’un ordinador.

Els supòsits que podran estar inclosos en aquest sistema encara no estan establerts, al Real Decret on ho regula ho deixa completament obert. Per tant, s’ha d’estar a l’espera del que es publiqui a la sede electrònica de la seguretat social, si més no, experts laboralistes i inspectors, comenten que només podran ser supòsits concrets i objectius, com no tenir actiu el registre de jornada, incomplir terminis de pagaments, d’alta, compatibilitzar indegudament prestacions, si més no, és evident que com la majoria de sancions, poden estar subjectes a interpretacions.
El sector d’autònoms es pot veure perjudicat, ja que l’aplicació de sancions que utilitzen els mecanismes de tràfic, incorporats a l’àmbit laboral no resulta tan senzill, per exemple el supòsit de què una empresa estigui en concurs, i per tant, es trobi exonerada de cotització, potser aquesta situació específica la màquina ho desconeix i llavors procediria directament a obrir un procediment sancionador per manca de liquidació de cotització.

Per aquest motiu el que s’està intentant establir per part del SITS és un sistema de mecanització com fa l’Agència Tributària, que es faci servir els automatismes per fer un encreuament de dades, però que sigui la inspecció qui faci una verificació paral·lela de la informació, d’aquesta manera no s’estaria obligant al pagament de la sanció directament, i a l’autònom no se li generaria un perjudici, ja que abans de la imposició de sanció es faria una anàlisi de la seva situació concreta.

Si més no, a l’espera de la llista, o no, de supòsits, aquest procés és una realitat que està previst que entri en vigor a partir de gener del 2022.

Per més informació podeu contactar amb:  afeltrer@cigassociats.com