Bonus sinistralitat laboral

A partir del dia 15 d’abril de 2019 s’obre el termini de presentació per a sol·licitar l’incentiu bonus, de les empreses que hagin contribuït a disminuir i prevenir la seva sinistralitat laboral i  hagin realitzat actuacions efectives en la prevenció dels accidents de treball i malalties professionals, d’ acord amb el que es regula al RD 231/2017, de 10 de març.

 

Quines son les empreses beneficiàries?

Totes aquelles empreses que cotitzin a la Seguretat Social per contingències professionals i reuneixin un seguit de requisits en funció del volum de cotització del període d’observació.

 

Quantia de l’ incentiu?

 • Un 5% de l’ import de les quotes per contingències professionals de cada empresa si es reuneixen els requisits generals.

 

 • A més, un 5% addicional és a dir fins a un 10% quan es puguin justificar un seguit de requisits específics.

 

Requisits generals

 • Situar-se per sota dels límits que s’estableixin respecte dels límits que s’estableixin respecte dels índex de sinistralitat general i extrema.
 • Trobar-se al corrent de les obligacions de cotització a la Seguretat Social, en el moment que es presenta la sol·licitud.
 • No haver estat sancionada per resolució ferma en via administrativa per la comissió d’infraccions greus quan el nombre excedeixi de dos durant el període d’observació, o molt greus en relació a la prevenció de riscos laborals o de Seguretat Social.
 • Acreditar el compliment per l’empresa dels requisits bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals.

 

Requisits específics

A més dels anteriors, si es vol accedir a la devolució del 5% addicional, les empreses hauran d’ acreditar els següents:

 

Petita empresa

 • Quan l’empresari assumeix l’activitat preventiva o la incorporació de recursos preventius.
 • Inversions en l’ elecció dels equips de treball o de protecció individual per a PRL.
 • Formació real i efectiva en PRL, per part d el’ empresari o treballador designat.

 

Modalitat Genèrica

 • Incorporació o ampliació de la plantilla a de recursos preventius propis.
 • Auditories externes voluntàries del sistema preventiu.
 • Existències de plans de mobilitat.
 • Inversions en l’ elecció dels equips de treball o de protecció individual per a PRL.

 

Com sol·licitar el bonus?

En primer lloc comprovar que l’ empresa reuneix els requisits quantitatius.

A partir d’ aquest 2019 les sol·licituds es podran tramitar telemàticament a través de les oficines virtuals de les mútues d’ accidents on s’estigui afiliat.

 

Termini

El termini per a presentar aquesta sol·licitud acaba el proper 31 de maig de 2019.