Registre de jornada

El passat dia 8 de març, es va modificar l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors i l’article 7 de LISOS, en el qual es regula el registre de jornada, als efectes de garantir el compliment dels límits en matèria de la jornada i de possibilitar el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Aquests canvis, s’hauran d’aplicar a partir del pròxim 12 de maig de 2019.

Les novetats al respecte són:

 • L’empresa ha de garantir el registre diari de jornada. Haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de cada treballador, sense perjudici de la flexibilitat horària que pugui existir.
 • La seva organització i documentació del registre de jornada, ha de realitzar-se mitjançant:
  • Negociació col·lectiva
  • Acord d’empresa
  • Decisió del empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors

Els registres s’hauran de conservar durant quatre anys i s’hauran de tenir a disposició de les persones treballadores, dels representants legals i de la Inspecció de Treball i SS

Les conseqüències per la falta de registre podrien ser:

 • Multa econòmica de 625€ a 6250€ (es considera una infracció greu)
 • En el supòsit de treballadors a temps parcial, el contracte es presumirà realitzat a jornada complerta
 • Abonament de les hores extraordinàries no pagades ni compensades dintre del termini legal
 • Abonament amb caràcter retroactiu (i recàrrec) de les cotitzacions no ingressades

Per més informació contactar amb el Departament Laboral