CIRCULAR Nº 13/2015Línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes emprenedors, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses

L’objecte d’aquestes bases, impulsades pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom i de la Direcció General de Comerç, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), és regular la concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’emprenedors, d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, per a afavorir la millora de la competitivitat de les empreses catalanes, i reactivar així l’economia catalana mitjançant la Línia Emprèn 2015.

Podran ser beneficiaris d’aquesta línia d’ajuts els emprenedors,  autònoms que estiguin donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, les micro i les petites  empreses i, en determinades activitats dels àmbits del comerç i dels serveis, les mitjanes empreses, totes elles amb seu social ao centre de treball a Catalunya, que estiguin legalment constituïdes, d’alta a l’activitat i inscrites als registres corresponents.

Es consideren objecte d’ajut els següents tipus de projectes:

  

  1. Projectes d’inversió: l’adquisició d’un o diversos actius fixos, materials o immaterials, dels inclosos al grup 2 del Pla general de comptabilitat, adscrits a la consecució d’una mateixa finalitat. S’entendrà per actiu productiu aquell que s’incorpori a l’activitat  principal de l’empresa i, conseqüentment, augmenti el valor de l’immobilitzat brut del balanç.
  2. Projectes de circulant: relatius a l’activitat del dia a dia de l’empresa com ara necessitats de tresoreria, compra d’estocs o finançament a clients.

Les característiques dels ajuts són les següents: el Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant l’Institut Català de Finances (ICF), respondrà del 70% del principal pendent, en cas de morositat. Aquest ajut és complementari a les possibles garanties aportades pel beneficiari del préstec, que podran ser de fins al 100% de l’import del préstec.

Prèviament a la formalització del préstec per part de les entitats financeres col·laboradores, la Direcció General corresponent haurà d’emetre la resolució favorable.

Les condicions de les operacions (préstecs o lísings) són:

a)     Tipus d’interès: l’euríbor a 6 mesos, més un diferencial de fins a un màxim de 3,95 punts.

b)     L’import del préstec serà, com a mínim de 10.000 euros i com a màxim de 100.000 euros per beneficiari.

c)     El termini del préstec és de 5 anys.

d)     La carència d’amortització és 1 any, inclosa en el termini.

e)     El préstec es disposarà íntegrament en el moment de la signatura.

f)       Les garanties seran aquelles que l’entitat financera col·laboradora estimi adients i suficients per garantir l’operació.

g)     Les entitats no podran imputar cap comissió a les operacions amb els beneficiaris finals, tret d’una comissió d’amortització anticipada de fins l’1%

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitza el dia 26 de febrer de 2016 o fins a exhaurir el pressupost per a aquest concepte.

Per ampliar aquesta informació podeu contactar amb Ester Morillas, al telèfon 93-872.27.38 o bé al mail emorillas@cigassociats.com.