CIRCULAR Nº 3/2016: INFORMACIÓ SOBRE LES SUBVENCIONS PEL FOMENT DE L’INCORPORACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR MAJORS DE 45 ANYS AL MERCAT DE TREBALL.

L’objecte de l’Ordre EMO/311/2015 de 2 d’octubre és, regular les ajudes a la contractació pel foment de la incorporació de persones en situació d’atur majors de 45 anys en el mercat de treball.

Les ajudes a la contractació subvencionables previstes en la convocatòria corresponen als contractes subscrits en els següents terminis:

 • Pel 2016, des de l’ 1 de gener de 2016 fins el 30 de novembre de 2016.

Les persones o entitats beneficiaries de la subvenció són totes les persones físiques i jurídiques amb capacitat per contractar laboralment, amb centre de treball a Catalunya.

Els requisits que hauran de complir les persones físiques o jurídiques contractants són:

 • Incrementar amb el contracte laboral subvencionat, el número de persones ocupades en comparació de la mitja dels últims 12 mesos previs, excepte si el lloc de treball ha quedat vacant per:

­    Dimissió de la persona treballadora.

­    Per jubilació per edat.

­    Reducció voluntària del temps de treball.

­    Per acomiadament disciplinari procedent.

 • En el cas de persones físiques empresàries, han d’estar donats d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en que sigui obligatori.

Els contractes subvencionables són aquells que compleixin amb els següents requisits:

 • Han de ser efectuats per les persones físiques o jurídiques amb capacitat per contractar laboralment amb centre de treball a Catalunya.
 • Contractació de persones:

­     Majors de 45 anys.

­    Amb 6 mesos continuats en situació d’atur.

­    Inscrites com a demandants de treball no ocupades en el Servei Públic de Treball de Catalunya en la data immediatament anterior a la data de la firma del contracte.

­     I,  que realitzin la seva activitat en un centre de treball de Catalunya.

 • Que el contracte tingui una duració de 12 o 6 mesos i una jornada des del 50% fins al 100%.
 • En el contracte ha de constar expressament el salari brut anual, la jornada expressada en percentatge i la data de fi de contracte.
 • En el cas que es sol·liciti la subvenció prevista per contractes amb persones amb discapacitat igual o superior del 33%, ha de constar l’autorització de la persona treballadora al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per comprovar per mitjans electrònics el grau de discapacitat declarat pel Departament de Benestar i Família, en cas contrari, s’haurà de presentar el certificat o document oficial que acrediti el reconeixement del grau de discapacitat.
 • Queden expressament exclosos els contractes en pràctiques i els contractes fixes discontinus.

També seran subvencionables, per un cop, les pròrrogues dels contractes subvencionats, de 6 mesos de duració, que reuneixin els requisits anteriors excepte la condició d’atur i inscripció com a demandant de treball de la persona contractada. La durada màxima subvencionable d’un contracte, inclosa la pròrroga, és de 12 mesos, excepte si es tracta de la contractació d’una persona discapacitada que podrà ser de 18 mesos.

El número de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiaria, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de la persona física o jurídica beneficiaria, excepte quan es tracti d’una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el número de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1.

La  quantia de la subvenció serà la que es detalla a les següents taules en funció del salari brut anual segons Conveni, la jornada i la duració del contracte, i en funció de que la persona contractada tingui o no reconeguda oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33% .

TAULA 1. SUBVENCIÓ CONTRACTES AMB PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR MAJORS DE 45 ANYS
Salari brut anual segons conveni  % jornada Contracte 12 mesos Contracte 6 mesos
De 9.380 a 24.000 euros Del 50% fins el 79% 6.000,00 € 2.500,00 €
Del 80% fins el 99% 9.600,00 € 4.000,00 €
100% 12.000,00 € 5.000,00 €
De 24.001 a 36.000 euros Del 50% fins el 79% 8.500,00 € 3.750,00 €
Del 80% fins el 99% 13.600,00 € 6.000,00 €
100% 17.000,00 € 7.500,00 €
De 36.001 euros en endavant Del 50% fins el 79% 10.000,00€ 4.500,00 €
Del 80% fins el 99% 16.000,00 € 7.200,00 €
100% 20.000,00 € 9.000,00 €
TAULA 2. SUBVENCIÓ CONTRACTES AMB PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR MAJORS DE 45 ANYS AMB DISCAPACITAT
Salari brut anual segons conveni  % jornada Contracte 12 mesos Contracte 6 mesos
De 9.380 a 24.000 euros Del 50% fins el 79% 8.000,00 € 3.500,00 €
Del 80% fins el 99% 12.800,00 € 5.600,00 €
100% 16.000,00 € 7.000,00 €
De 24.001 a 36.000 euros Del 50% fins el 79% 10.500,00 € 4.750,00 €
Del 80% fins el  99% 16.800,00 € 8.400,00 €
100% 21.000,00 € 9.500,00 €
De 36.001 euros en endavant Del 50% fins el 79% 12.000,00€ 5.500,00 €
Del 80% fins el 99% 19.200,00 € 8.800,00 €
100% 24.000,00 € 11.000,00 €

La subvenció no podrà superar el 50% del cost de la contractació objecte de l’ajuda, o el 75% quan es tracti de la contractació d’una persona amb discapacitat igual o superior al 33%. El cost de la contractació serà l’import corresponent al cost del salari brut, la indemnització per finalització de contracte i la cotització a la Seguretat Social.

Per tal de sol·licitar la subvenció el Departament de Treball ens requerirà la següent informació:

 • Sol·licitud del Programa Foment de la Incorporació.
 • Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya (Àrea SEPA).
 • Declaració genèrica en relació amb les mesures de prevenció i detecció dels casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe.
 • Contracte de treball signat per les parts, degudament comunicat mitjançat Contrat@ (original i fotocòpia o copia compulsada).
 • Les persones treballadores poden acreditar la condició de 6 mesos continuats en situació d’atur, i inscripció com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a la data immediatament anterior a la data de signatura del contracte, mitjançant un certificat emès per la seva Oficina de Treball.
 • Informe de dades per a la cotització a la Seguretat Social, degudament signat (original i fotocòpia o copia compulsada).
 • Documentació acreditativa de la representació amb què actua, si no s’ha inscrit en un registre públic o en el Registre electrònic general de representació.

Les persones físiques i jurídiques que tinguin negociada amb l’Administració una pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial en relació amb els deutes tributaris i/o de Seguretat Social, cal que aportin documentació acreditativa d’aquesta prerrogativa especial.