CIRCULAR Nº 4/2016: Campanya de renda i patrimoni 2015

Campanya de renda i patrimoni 2015

Benvolguts clients,

Ens posem en contacte amb vostès per comunicar-los que des del passat 6 d’abril, ja es pot obtenir el número de referència de l’esborrany i les dades fiscals corresponents a la declaració de renda 2015.

Aquest any, a banda de la complexitat d’altres campanyes, la declaració de la renda presenta una sèrie de novetats aprovades en la important reforma fiscal de novembre de 2014.

Per aquest motiu, a continuació els oferim un resum de les principals novetats a tenir en compte per la presentació de les declaracions de renda i patrimoni 2015.

La declaració de IRPF es pot presentar, per via telemàtica a través de internet o telèfon, entre els dies 6 d’abril i 30 de juny, ambdós inclosos, podent domiciliar el pagament de la totalitat o del primer termini fins el 25 de juny de 2016 (tenint en compte que el 23 de juny es l’últim dia laborable per poder fer-ho).

Per altres mitjans es pot presentar entre els dies 10 de maig i 30 de juny de 2016, ambdós inclosos. És obligatòria la presentació per via electrònica pels contribuents de l’IRPF obligats a presentar l’Impost sobre el Patrimoni (la presentació de la declaració corresponent a aquest impost haurà d’efectuar-se obligatòriament a través d’Internet).

En cas de fraccionar el pagament d’IRPF en dos terminis, el segon ha d’ingressar-se, com a màxim, el dia 7 de novembre de 2016.

A Cervera & Gonfaus, iniciem la presentació de declaracions el dilluns 2 de maig.

Persones obligades a presentar la declaració de renda i patrimoni 2015

 

IRPF (article 96 Llei 35/2006):

Amb caràcter general, estan obligats a declarar (confirmant esborrany o presentant una declaració) tots els contribuents persones físiques residents a Espanya, que hagin obtingut al 2015 rendes subjectes a l’Impost. No obstant, no existeix obligació de declarar quan es perceben únicament les següents rendes:

A) Rendiments del treball:

Límit de 22.000 euros quan la renda provingui d’un sol pagador o es percebi de més d’un pagador i concorri qualsevol de les dues situacions següents:

–          Que la suma de les rendes obtingudes pel segon pagador i posteriors no superin els 1.500 euros.

–          Quan el que es percep siguin pensions de classes passives i el tipus de retenció es determini pel procediment especial previst a l’efecte.

Límit de 12.000 euros quan es doni qualsevol de les següents situacions:

–          Que el rendiment procedeixi de més d’un pagador i la suma de les rendes obtingudes pel segon pagador i restants pagadors superin els 1.500 euros.

–          Que el rendiment correspongui a pensions compensatòries.

–          Que el pagador no tingui l’obligació de retenir.

–          Que es percebin rendiments del treball subjectes a tipus fixe de retenció.

B) Rendiments de capital mobiliari o guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte quan les percepcions siguin inferiors a 1.600 €.

C) Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat amb el límit conjunt de 1.000 euros.

D) Tampoc hi ha obligació de declarar: Quan s’obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros, en tributació individual o conjunta.

 

A efectes de la determinació de l’obligació de declarar en els termes anteriorment relacionats, no es tindran en compte les rendes exemptes.

Malgrat això estan obligats a declarar:

  • Els contribuents que tinguin dret a alguna de les següents deduccions i vulguin exercir aquest dret:

–          Per adquisició d’habitatge

–          Per aportacions a plans de pensions

–          Per doble imposició internacional

  • Els contribuents que realitzen aportacions al patrimoni protegit de discapacitats o sistemes de previsió social, si volen exercir el dret a la reducció de l’impost.
  • Els contribuents que desitgen obtenir devolucions per:

–          Retencions, ingressos a compte o pagaments fraccionats.

–          Deducció per maternitat

–          Les retencions per Impost sobre la Renda de No Residents quan s’hagi adquirit la residència al 2015

Impost sobre el Patrimoni (article 2 Decret Llei 7/2012):

A Catalunya, estaran obligats a presentar declaració per aquest impost, ja siguin per obligació personal o per obligació real, els subjectes passius la quota tributària dels quals, determinada d’acord amb les normes reguladores de l’Impost i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedents, resulti a ingressar, o quan, no donant-se aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets, determinat d’acord amb les normes reguladores de l’impost, resulti superior a 500.000 d’euros.

 

Novetats declaració de l’IRPF 2015

Pel que fa a les novetats en la declaració de l’IRPF podem destacar les següents:

Rendiments del treball

–          S’introdueix un límit fix de 180.000 euros a l’exempció prevista per a les indemnitzacions per acomiadament o cessament del treballador en la quantia establerta amb caràcter obligatori en la normativa laboral.

–          Es redueix el percentatge de reducció de les rendes amb un període de generació superior a dos anys i les qualificades reglamentàriament com a obtingudes de manera notòriament irregular en el temps, que passa del 40% al 30%, i 300.000 euros la base màxima sobre la qual aplicar aquesta reducció

–          S’estableix un increment en la reducció dels rendiments del treball per a rendes inferiors a 14.400 euros.

–          Aportacions a plans de pensions: d’una banda, es redueix el límit de deducció en la base imposable general de les aportacions a plans de previsió social a un màxim de 8.000 € per any (amb independència de l’edat de l’aportant).

De l’altra, s’incrementen de 2.000 € a 2.500 € les aportacions realitzades a favor del cònjuge que no obtinguin rendiments nets del treball ni d’activitats econòmiques o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals.

–          S’estableix una nova despesa deduïble per una quantia fixa per import de 2.000 euros, que podrà incrementar-se en:

o   2.000 euros més: per als treballadors desocupats (inscrits en l’oficina d’ocupació) que hagin de canviar la seva residència a un nou municipi per acceptar una oferta de feina. Aquest import és deduïble en l’exercici en què es produeixi el canvi i en el següent.

o   3.500 euros més: per a persones discapacitades que obtinguin rendes del treball com a treballadors actius. Si aquestes persones necessiten ajuda de tercers, tenen mobilitat reduïda o una minusvalidesa superior al 65%, l’ increment serà de 7.750 euros.

Activitats econòmiques

–          Arrendament d’immobles: per considerar l’activitat econòmica com d’arrendament d’immobles, es suprimeix el requisit de disposar almenys, d’un local exclusivament destinat a dur a terme la gestió de l’activitat, i es manté el requisit d’utilitzar almenys una persona emprada amb contracte laboral i a jornada completa.

–          La limitació de la quantia deduïble per provisions i despeses de difícil justificació deixa de ser del 5% i passa a establir-se un import màxim de 2.000 € anuals de deducció.

–          Es redueixen els llindars d’exclusió per aplicar el mètode d’estimació objectiva:

o   En el cas d’activitats agrícoles, ramaderes o forestals, el llindar d’exclusió passa de 300.000 euros a 250.000 euros de rendiments íntegres.

o   Per a les restants activitats, el llindar d’exclusió es el límit de rendiments íntegres baixa de 450.000 euros fins a 150.000 euros, tenint en compte totes les operacions.

–          La reducció per rendiments irregulars passa del 40% al 30%.

Rendiments de capital immobiliari

–          Única reducció del 60% per als arrendaments destinats a habitatge (amb independència de l’edat o ingressos econòmics dels inquilins) comportant la desaparició de la reducció del 100%. Els altres immobles no donaran dret a cap reducció.

–          La reducció per rendiments irregulars passa del 40% al 30%.

Rendiments de capital mobiliari

–          Se suprimeix l’exempció de 1.500 euros aplicable als perceptors de dividends i participacions en beneficis.

–          La reducció per rendiments irregulars passa del 40% al 30%, sobre una base màxima de 300.000 euros.

–          Apareixen els Plans d’estalvi a llarg termini (Palp) en forma de compte bancari o assegurança, que garanteixin la restitució de, almenys, el 85% de la inversió. Els rendiments positius que es generin estaran exempts sempre que la inversió es mantingui, com a mínim, cinc anys.

Guanys patrimonials

–          Queden suprimits els coeficients d’actualització i es limiten els coeficients d’abatiment (Disp. Trans. 9ª) de manera que cada contribuent de l’ impost pugui aplicar únicament fins arribar a un valor de transmissió de 400.000 euros.

–          Les plusvàlues generades per majors de 65 anys estaran exemptes si es transformen en renda vitalícia (fins ara estaven exemptes per transmissió d’habitatge habitual, ara serà la transmissió de qualsevol bé del seu patrimoni), amb un límit màxim de 240.000 euros.

–          La transmissió de drets de subscripció passa a tenir la consideració de guany patrimonial.

–          Evit tax: s’implanta un nou gravamen sobre els contribuents (residents a Espanya durant 10 dels últims 15 períodes impositius) que perdin la seva residència fiscal espanyola i siguin titulars d’accions o participacions en entitats o institucions d’inversió col·lectiva, el valor de mercat superi l’import de 4.000.000 euros o d’1.000.000 euros quan tinguin el 25% de participació en l’entitat. Guany patrimonial de la base de l’estalvi

Compensació de rendes

–          S’incorporen a la base imposable de l’estalvi els guanys i pèrdues patrimonials sigui quin sigui el termini de permanència en el patrimoni del contribuent (com en els exercicis anteriors a 2013).

–          Es podran compensar en la base de l’estalvi rendiments amb guanys i pèrdues patrimonials.

Altres novetats

–          S’incrementen tots els mínims aplicables al contribuent (mínim per descendent, per ascendent i per discapacitat).

–          Se suprimeix la deducció per lloguer d’habitatge per als contractes que es formalitzin a partir de 1 gener 2015. Els efectuats amb anterioritat permetran seguir gaudint de la deducció gràcies a un règim transitori.

–          Se suprimeix la deducció de 400 € anuals per obtenció de rendiments del treball o d’activitats econòmiques.

–          La nova base liquidable general redueix el nombre de trams de set a cinc, rebaixant, al seu torn, els tipus marginals aplicables en aquests trams. Així mateix, es redueixen els tipus aplicables a la renda estalvi

Declaració de l’Impost sobre el Patrimoni 2015

Pel que fa a la declaració de l’impost sobre el patrimoni, el model reprodueix la mateixa estructura de continguts de la declaració de l’exercici anterior.

De cara a aquest exercici 2015, hem de tenir present les següents qüestions:

–          A Catalunya, estan obligats a declarar els subjectes passius la quota tributària, un cop aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, resulti a ingressar, o quan, no donant-se aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets sigui superior a 500.000 €.

–          Presentació i, si escau, ingrés: entre els dies 6 d’abril i 30 de juny de 2016, ambdós inclosos. En el cas de domiciliació bancària: des del 6 d’abril fins el 25 de juny de 2016, ambdós inclosos.

–          La presentació de la declaració corresponent a aquest impost s’ha d’efectuar obligatòriament per via electrònica a través d’Internet mitjançant la utilització de DNI o certificat electrònic o mitjançant la consignació del NIF del contribuent i del número de referència de l’esborrany o de les dades fiscals subministrades per l’Agència Tributària.

–          Es manté el límit de l’exempció de l’habitatge habitual fins a un import màxim de 300.000 €. Convé recordar que aquest import és per cada contribuent, de manera que un matrimoni que tingui un habitatge adquirit en guanys no tributarà per ella si el seu valor no excedeix de 600.000 €.

–          La base imposable es reduirà en el mínim exempt que hagi estat aprovat per la comunitat autònoma i, en el cas que aquesta no ha aprovat el mínim exempt, la base imposable es reduirà en 500.000 €.

–          Algunes comunitats autònomes han aprovat els seus corresponents escales de gravamen o bonificacions generals.

 

Documentació a tenir en compte per a la confecció de la renda:

– Certificats: de treball, atur, invalidesa, de retencions emès pels llogaters de locals llogats, rendiments i retencions de comptes bancaris, dipòsits, assegurances, dividends o compres de bons i pagarés, d’ingressos i retencions d’activitats agràries i professionals, de compravenda de valors, de premis, d’aportacions a plans de pensions, mutualitats o de préstecs.

– Llibres registres d’activitats empresarials i professionals.

– Si es porten, llibres de comptabilitat.

– Si és comuner en una Comunitat de Béns que realitza activitats econòmiques o les seves rendes superen els 3.000 €/any, la notificació que hagi emès aquesta comunitat en la qual s’ha d’incloure informació sobre la renda de l’entitat que se li atribueix, especificant diferents tipus d’ingressos, les bases de les deduccions que li corresponen i l’import de les retencions atribuïbles.

– Si realitza una activitat econòmica, convé tenir a la vista les declaracions tributàries de l’exercici 2015: IVA, declaracions trimestrals i resum anual; retencions, autoliquidacions trimestrals i resum anual; model 347, model 720, etc.

– Justificants d’ingressos i despeses corresponents als rendiments del capital immobiliari.

– Rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles, en ells trobem un justificant de la despesa de tributs de l’immoble llogat, o de despeses en l’activitat professional si està afecte a ella l’immoble o, si més no, el número de referència cadastral que l’Administració ens va a exigir consignar per a l’habitatge habitual i altres immobles.

– Justificants de l’adquisició i alienació de béns que ens poden haver originat guanys o pèrdues patrimonials.

– Declaracions d’exercicis anteriors.

Si te intenció de que li confeccionem la renda, i amb l’objectiu de fer-ho en la millors condicions, els recomanem que passin per les nostres oficines abans del dia 15 de juny.

 

 

Per reservar hora per fer la declaració o qualsevol aclariment, consulti amb els assessors del departament Fiscal del nostre despatx a través del telèfon 93.872.27.38 o bé enviant un correu electrònic a egonzalez@cigassociats.com o rlopez@cigassociats.com.

 

 

Cervera & Gonfaus Associats, SLP

Manresa, a 11 d’abril de 2016