CIRCULAR Nº 5/2016: Sancions de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes per falta de dipòsit dels Comptes Anuals

Benvolguts senyors,

Els informem que, recentment, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), ha iniciat una campanya a l’efecte de sancionar a les empreses que no presentin els Comptes Anuals al Registre Mercantil.

Les sancions per no depositar els Comptes Anuals oscil·len entre els 1.200 i 60.000 euros, concretant-se l’import exacte segons l’actiu i la xifra de vendes de l’últim Impost sobre Societats. Aquestes sancions prescriuen als tres anys, per tant, aquest any 2016, en general, l’ICAC ja no pot sancionar la falta de presentació dels comptes anuals de l’any 2012 o anteriors, però sí les posteriors.

A l’efecte d’evitar la imposició de les sancions referides, els recomanem que regularitzin la falta de dipòsit dels comptes abans de finals d’any, d’aquesta manera, tot i haver presentat els comptes fora de termini, serà més improbable que els sancionin, i en el cas de que l’ICAC procedeixi de igual manera a sancionar-los, la sanció seria la de menor grau i reduïda en un 50% en aplicació de l’article 283.3 de la Llei de Societats de Capital.

Cal tenir també present que, el transcurs d’un any des de la data de tancament de l’exercici sense que s’hagin depositat els comptes anuals, motiva el tancament del full registral de la societat, impedint-se així la inscripció de la majora d’acords socials.

Per qualsevol dubte o aclariment, poden contactar amb el departament comptable-fiscal.

Atentament,