CIRCULAR Nº 6/2017: BONUS SINISTRALITAT LABORAL

Benvolguts clients,

Ens posem en contacte amb vostès per comunicar-los que s’ha obert el termini de presentació per a sol·licitar l’ incentiu bonus, base del sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït a disminuir la seva sinistralitat laboral i  hagin realitzat actuacions efectives en la prevenció dels accidents de treball i malalties professionals.

Això vol dir, la possibilitat de recuperar una part de la cotització de la Seguretat Social en aquelles empreses que reuneixin un seguit de requisits.

Requisits generals:

–          Haver realitzat inversions en instal·lacions, processos o equips en matèria de prevenció que puguin contribuir a l’ eliminació o disminució dels riscos.

–          No haver superat els límits de sinistralitat permesos dins el període d’ observació.

–          Trobar-se al corrent de pagament de la Seguretat Social.

–          No haver estat sancionat per resolució ferma en via administrativa per comissió d’infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció.

–          Acreditar el compliment dels requisits bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals.

Requisits de les empreses que hagin superat els 5.000 euros de cotització:

Han d’haver realitzat, al menys, dues de les següents accions:

–          Incorporació a la plantilla de recursos preventius propis encara que no s’ estigui obligat legalment a fer-ho.

–          Realització d’ auditories externes del sistema preventiu de l’ empresa, quan aquesta no estigui obligada a fer-ho.

–          Existència de plans de mobilitat vial a l’ empresa com a mesura per a prevenir els accident de treball en missió i “in itinere”.

–          Acreditació de la disminució del percentatge de treballadors de l’ empresa o centre de treball exposats a riscos de malaltia professional.

–          Certificat de qualitat de l’ organització i funcionament del sistema de prevenció acreditat pel l’ ENAC (Entitat Nacional d’ Acreditacions).

Requisits de les empreses que hagin superat els 5.000 euros de cotització en 4 anys:

Han d’ haver realitzat, al menys, una de les dues:

–          L’ assumpció per l’ empresari de l’ activitat preventiva o designació de treballadors de l’ empresa que assumeixin aquesta activitat.

–          Obtenció, per l’ empresari o els treballadors designats a assumir tasques preventives, de formació real i efectiva en matèria de prevenció de riscos laborals.

El termini per a presentar aquesta sol·licitud acaba el proper 31 de maig de 2017, si es troben que han fet alguna de les inversions detallades més amunt, poden posar-se en contacte amb el Departament Laboral i resoldrem qualsevol dubte que es pugui plantejar.

 

 

Cervera & Gonfaus Associats, SLP

Manresa, a 4 de maig  de 2017