CIRCULAR Nº 5/2017: Campanya de Renda i Patrimoni 2016

Benvolguts clients,

Ens posem en contacte amb vostès per comunicar-los que des del passat 5 d’abril, ja es pot obtenir el número de referència de l’esborrany i les dades fiscals corresponents a la declaració de renda 2016.

La declaració de IRPF es pot presentar, per via telemàtica a través de internet o telèfon, entre els dies 5 d’abril i 30 de juny, ambdós inclosos, podent domiciliar el pagament de la totalitat o del primer termini fins el 26 de juny de 2017.

És obligatòria la presentació per via electrònica pels contribuents de l’IRPF obligats a presentar l’Impost sobre el Patrimoni (la presentació de la declaració corresponent a aquest impost haurà d’efectuar-se obligatòriament a través d’Internet).

En cas de fraccionar el pagament d’IRPF en dos terminis, el segon ha d’ingressar-se, com a màxim, el dia 6 de novembre de 2016.

A Cervera & Gonfaus, iniciem la presentació de declaracions el dilluns 24 d’abril.

Persones obligades a presentar la declaració de renda i patrimoni 2016

 

IRPF (article 96 Llei 35/2006):

Amb caràcter general, estan obligats a declarar (confirmant esborrany o presentant una declaració) tots els contribuents persones físiques residents a Espanya, que hagin obtingut al 2016 rendes subjectes a l’Impost. No obstant, no existeix obligació de declarar quan es perceben únicament les següents rendes:

A) Rendiments del treball:

Límit de 22.000 euros quan la renda provingui d’un sol pagador o es percebi de més d’un pagador i concorri qualsevol de les dues situacions següents:

–          Que la suma de les rendes obtingudes pel segon pagador i posteriors no superin els 1.500 euros.

–          Quan el que es percep siguin pensions de classes passives i el tipus de retenció es determini pel procediment especial previst a l’efecte.

Límit de 12.000 euros quan es doni qualsevol de les següents situacions:

–          Que el rendiment procedeixi de més d’un pagador i la suma de les rendes obtingudes pel segon pagador i restants pagadors superin, en conjunt, 1.500 euros.

–          Que el rendiment correspongui a pensions compensatòries.

–          Que el pagador no tingui l’obligació de retenir.

–          Que es percebin rendiments del treball subjectes a tipus fixe de retenció.

B) Rendiments de capital mobiliari o guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte quan les percepcions siguin inferiors a 1.600 €.

C) Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat amb el límit conjunt de 1.000 euros.

D) Tampoc hi ha obligació de declarar: Quan s’obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros, en tributació individual o conjunta.

 

A efectes de la determinació de l’obligació de declarar en els termes anteriorment relacionats, no es tindran en compte les rendes exemptes.

Malgrat això, estan obligats a declarar:

  • Els contribuents que tinguin dret a alguna de les següents deduccions i vulguin exercir aquest dret:

–          Per adquisició d’habitatge

–          Per aportacions a plans de pensions

–          Per doble imposició internacional

  • Els contribuents que realitzen aportacions al patrimoni protegit de discapacitats o sistemes de previsió social, si volen exercir el dret a la reducció de l’impost.
  • Els contribuents que desitgen obtenir devolucions per:

–          Retencions, ingressos a compte o pagaments fraccionats.

–          Deducció per maternitat

–          Les retencions per Impost sobre la Renda de No Residents quan s’hagi adquirit la residència al 2016

Impost sobre el Patrimoni (article 2 Decret Llei 7/2012):

A Catalunya, estaran obligats a presentar declaració per aquest impost, ja siguin per obligació personal o per obligació real, els subjectes passius la quota tributària dels quals, determinada d’acord amb les normes reguladores de l’Impost i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedents, resulti a ingressar, o quan, no donant-se aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets, determinat d’acord amb les normes reguladores de l’impost, resulti superior a 500.000 d’euros.

 

Documentació a tenir en compte per a la confecció de la renda:

– Certificats: de treball, atur, invalidesa, de retencions emès pels llogaters de locals llogats, rendiments i retencions de comptes bancaris, dipòsits, assegurances, dividends o compres de bons i pagarés, d’ingressos i retencions d’activitats agràries i professionals, de compravenda de valors, de premis, d’aportacions a plans de pensions, mutualitats o de préstecs.

– Llibres registres d’activitats empresarials i professionals.

– Si es porten, llibres de comptabilitat.

– Si és comuner en una Comunitat de Béns que realitza activitats econòmiques o les seves rendes superen els 3.000 €/any, la notificació que hagi emès aquesta comunitat en la qual s’ha d’incloure informació sobre la renda de l’entitat que se li atribueix, especificant diferents tipus d’ingressos, les bases de les deduccions que li corresponen i l’import de les retencions atribuïbles.

– Si realitza una activitat econòmica, convé tenir a la vista les declaracions tributàries de l’exercici 2016: IVA, declaracions trimestrals i resum anual; retencions, autoliquidacions trimestrals i resum anual; model 347, model 720, etc.

– Justificants d’ingressos i despeses corresponents als rendiments del capital immobiliari.

– Rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), en ells trobem un justificant de la despesa de tributs de l’immoble llogat, o de despeses en l’activitat professional si està afecte a ella l’immoble o, si més no, el número de referència cadastral que l’Administració ens va a exigir consignar per a l’habitatge habitual i altres immobles.

– Justificants de l’adquisició i alienació de béns que ens poden haver originat guanys o pèrdues patrimonials.

– Declaracions d’exercicis anteriors.

Si te intenció de que li confeccionem la renda, i amb l’objectiu de fer-ho en la millors condicions, els recomanem que passin per les nostres oficines abans del dia 15 de juny.

 

Per reservar hora per fer la declaració o qualsevol aclariment, consulti amb els assessors del departament Fiscal del nostre despatx a través del telèfon 93.872.27.38 o bé enviant un correu electrònic a rlopez@cigassociats.com.

 

 

Cervera & Gonfaus Associats, SLP

Manresa, a 20 d’abril de 2017