Cobrament indegut del SEPE: implicacions en la declaració de la renda

Durant l’any 2020, vostè va estar a ERTO i va percebre prestacions del SEPE superiors a les degudes. Com afecta això a l’ IRPF?

Molts treballadors que l’any passat van estar en ERTO i van rebre prestacions de el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) van percebre, per error, quantitats superiors a les que els corresponien.

Si a 31 de desembre de 2020 encara no havia tornat aquests imports, és molt possible que el SEPE declari com a rendiment totes les quantitats que li va satisfer en 2020 (sense descompte).

En aquest supòsit, si ha regularitzat la seva situació durant l’any 2021 i ha tornat al SEPE les quantitats cobrades de més, recordi modificar l’esborrany del seu IRPF i declarar només les quanties realment percebudes (descomptat el retornat). Faci el mateix en el cas que encara no hagi tornat els diners, però disposi d’una comunicació del SEPE que declari els cobraments percebuts en excés com indeguts.

Si al presentar la seva declaració encara no disposa de cap comunicació del SEPE que invalidi les sumes cobrades en excés, ha de declarar totes les percepcions sense cap descompte i tributar per elles. Després, quan es produeixi la invalidació indicada o torni els diners al SEPE, podrà rectificar el seu IRPF i sol·licitar que li tornin la quota satisfeta en excés.

Addicionalment, recordi que si vostè o algun dels membres de la unitat familiar (en cas de tributació conjunta) va estar inclòs en un ERTO al 2020, aquest any, de manera excepcional, pot fraccionar el pagament de l’IRPF en sis mensualitats, amb venciment els dies 20 de cada mes, sent el primer el proper 20 de juliol, i sense pagar interessos. Per a això:

  • L’import conjunt d’altres deutes tributaris ajornats no garantits i sol·licituds d’ajornament pendents, al costat de la quota de l’IRPF a ajornar, no ha de superar els 30.000 euros.
  • Haurà de presentar la seva declaració fins al 30 de juny. Aquesta modalitat d’ajornament és incompatible amb el fraccionament habitual en dos terminis.

Per reservar cita o qualsevol aclariment, consulti amb els assessors del departament Fiscal del nostre despatx a través del telèfon 93.872.27.38 o bé enviant un correu electrònic a rlopez@cigassociats.com.