Com hem d’actuar si sorgeix un conflicte amb el règim de visites durant les festes de Nadal?

En primer lloc, és important apel·lar al sentit comú com a progenitors i buscar la solució més beneficiosa pels nostres fills,

adoptant en tot cas decisions que no els perjudiquin, sinó més aviat tot el contrari, buscant afavorir i protegir la seva salut.

 

Atesa la situació actual que estem vivint a causa de la pandèmia provocada pel Covid-19, si el pare o la mare tenen un entorn

de treball de risc, han estat positius, presenten símptomes… o bé si han estat en contacte estret amb persones de risc, o ho estaran

durant els Nadals, hauran d’arribar a acords en aquestes situacions puntuals que no s’entendran com a incompliments del règim

de visites per no seguir les mesures acordades en el conveni o sentència judicial.

 

Restriccions en la mobilitat pel coronavirus i règim de visites durant el Nadal.

 

Fins a la data, s’han anat aprovant mesures restrictives a la lliure circulació de la població, no obstant això, també s’han regulat

determinades excepcions en relació als desplaçaments justificats entre altres motius, per assistència i cura, inclòs l’acompanyament

a majors d’edat, menors, persones dependents o vulnerables.

 

És per aquest motiu que, llevat que durant els propers dies s’aprovin mesures en un altre sentit, tot i existir restriccions en la lliure

mobilitat, aquestes no impedirien el compliment del règim de visites acordat entre els progenitors durant el període de les vacances

de Nadal, atès que es tractaria d’un desplaçament totalment justificat del progenitor que ha d’anar a recollir al seu fill per complir

amb el dret de visites que es troba recollit en una sentència o conveni aprovat judicialment.

 

Conclusió sobre el funcionament del règim de visites durant el Nadal per coronavirus

Es pot concloure que hi hauria abús de dret per part del progenitor que pretengui impedir (sense causa justificada) la relació ordinària

dels seus fills amb el progenitor no custodi, amb base a les mesures aprovades per l’estat d’alarma i per les diferents Comunitats Autònomes.

 

Si necessita un assessorament més ampli en relació aquesta matèria, contacti amb el nostre departament jurídic:

cmasip@cigassociats.com