Juntes per videoconferència

Juntes per videoconferència

Durant l’any 2021 les juntes de socis podran celebrar-se de forma telemàtica. Si com a administrador ha de convocar una junta d’aquest tipus, vegi com fer-ho.

Videoconferència.

Degut al COVID-19, en el seu dia es va aprovar que fins al 31 de desembre de 2020 les juntes de socis es podrien celebrar per videoconfèrencia o conferència telefònica múltiple. Doncs bé, aquesta possibilitat s’ha ampliat a tot l’any 2021 (RD Llei 34/2020), sense necessitat de que els estatuts prevegin aquesta possibilitat.

Els requisits que haurà de complir una SL per poder celebrar les juntes per videoconferències són els següents:

  • Que totes les persones que tinguin dret d’assistència (o aquells que els representin) disposin dels mitjans necessaris.
  • Que el secretari de la Junta reconegui la identitat dels assistents i així ho faci constar en l’acta (que haurà de remetre a les direccions de correu electrònic).

Convocatòria

Indiqui en la convocatòria el caràcter telemàtic de la reunió (“la celebració de la junta es realitzarà per videoconferència, segons estableix l’article 3 del RD Llei 34/2020, a través de la plataforma Zoom/Teams, i en el següent enllaç…”) i compleixi els requisits exigits en els seus estatuts per les convocatòries:

  • Antelació: Si els estatuts ni indican altra cosa, convoqui la reunió amb un mínim de 15 dies d’antelació (un mes si és una SA).
  • Forma: En la majoria dels casos cal fer aquesta comunicació de forma individual mitjançant carta certificada amb acusament de rebuda o Burofax, però caldrà estar al que recullin els estatuts.
  • Identificació: Indiqui com hauran d’identificar-se els socis que assisteixin (per exemple, mitjançant un e-mail amb el seu DNI indicant les seves participacions i una direcció de e-mail per enviar l’acta). Inclogui que, un cop identificats, se’ls hi facilitarà la identificació de la reunió i la contrasenya per accedir a la videoconferència.

Per més informació pot contactar amb nosaltres al mail: cmasip@cigassociats.com