Compensació de Bases Imposables Negatives un DRET i no una OPCIÓ.

El criteri de l’Agència Tributària fins al moment, era el de denegar les compensacions de les BINS si aquestes s’apliquen amb una liquidació d’impostos fora de termini. Doncs bé, el Tribunal Suprem, conclou que no té rellevància en quin moment s’aplica la inclusió o la compensació, les societats en tots els casos tindran dret a la compensació, sempre que aquestes BINS no s’haguessin generat amb anterioritat els 10 últims exercicis fiscals.

Davant l’emergència sanitària actual, on previsiblement molts negocis acumularan bases negatives durant els pròxims anys, serà una bona eina de planificació fiscal, ja que qualsevol societat que tingui BINS a favor seu, i, o bé per error, o bé per omissió, no les hagués computat correctament a la present liquidació, sempre podrà presentar una declaració complementària per incloure-les, o sinó, també podrà optar per incloure-les en la propera liquidació. Una mesura correctora que permetrà salvar molts negocis per un error o descuit humà de no incloure les BINS quan tocava.

Per tant, el Tribunal Suprem ha sentenciat que la inclusió i compensació de les Bases Imposables Negatives és un DRET i no una OPCIÓ com així ho entenia fins ara l’Agència Tributària.

Si necessita assessorament en relació a aquesta matèria pot contactar amb el nostre departament comptable i fiscal:  odeitg@cigassociats.com