Deduïbilitat de les PROVISIONS

El registre comptable d’una PROVISIÓ sempre respon a la finalitat i cura de l’empresa per corregir el valor d’un actiu o d’un passiu amb data de tancament de l’exercici, quan aquesta té clars indicis o una alta probabilitat de resolució final de la mateixa al llarg del proper exercici comptable.

Un cop reconeguda la provisió als estats comptables de la societat, caldrà identificar si la tipologia de la mateixa compleix els requisits que marca la normativa de l’Impost de Societats per a ser deduïble fiscalment.

Deduïbles fiscalment:

– Per LITIGIS futurs:

  • Demanda d’un client.
  • Demanda d’un treballador.
  • Proposta de liquidació per part d’Hisenda que l’empresa ha recorregut. (Excepte sancions).

-Per GARANTIES:

  • Provisió pel risc d’ incórrer en despeses futures vinculades a les vendes.

No deduïbles fiscalment:

  • Per retribucions pactades a llarg termini amb el personal.
  •  Per devolució de vendes amb previsió d’obtenció d’ingressos menors.
  •  Per actuacions mediambientals quan la inversió previsible no ha estat aprovada per les autoritats competents.
  •  Qualsevol altra provisió que la seva resolució futura depengui de la voluntat de l’empresa i no d’una sentència d’un actor extern i independent.

En aquests darrers casos, l’empresa haurà de fer un ajust fiscal a l’Impost de Societats si prèviament ha registrat comptablement la provisió no deduïble.

Per més informació des del departament de comptable i fiscal, et poden assessorar a través del telèfon 93.872.27.38 o bé enviant un correu electrònic a: odeitg@cigassociats.com