El “home-office” o “teletreball” com a noves formes d’organització

No és baladí pensar en el teletreball per a donar una major flexibilitat interna en el sí de les nostres organitzacions. És més, aquest és un sistema d’organització de recursos humans que permet una millor gestió del temps de les persones, i no tant sols això, sinó que es presenta com a una eina clau per al desenvolupament de noves formes de treball que cacin amb les exigències d’una societat cada cop més conscienciada a fer efectiva la conciliació de la vida familiar i laboral.

Com ho regula la legislació laboral?

– La negociació col·lectiva té un paper fonamental, doncs si aquets hi surt regulat el treball a distància, fixarà les normes mínimes per a garantir aquest dret amb absència de discriminació.
En absència de regulació en conveni col·lectiu, l’empresa, davant d’una sol·licitud de teletreball per part d’un treballador, ha de valorar la seva viabilitat (que la forma de treball sigui compatible amb la productivitat del lloc de treball en qüestió), per tal de acceptar o negar la petició del treballador. Aquesta, en cas de ser negativa, ha de motivar-se objectivament.

– L’Estatut dels Treballadors no tant sols fa una primera definició de teletreball (article 13), sinó destaca que es tracta d’un acord entre les parts (empresari-treballador), i que en tot cas, caldrà PLASMAR PER ESCRIT.
És important en aquest aspecte, que l’acord es manifesti sobre les condicions del teletreball, tals com la durada de l’acord, els dies habilitats per a dur a terme el teletreball, les despeses (si n’hi ha, tals com l’equipament a utilitzar), i sobretot respecte el control de l’activitat laboral.

– El teletreball és voluntari per a la persona treballadora i el empresari afectat, si bé cal respectar sota qualsevol concepte el dret de la persona treballadora a sol·licitud segons la nova redacció de l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors:
“(…) Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral (…)”

– El teletreball no merma les facultats de control per part de l’empresari, motiu pel qual l’empresa podrà fixar en el mateix acord, els mètodes i/o formes de control de l’activitat laboral del treballador.

– No podem oblidar la obligació empresarial de registrar la jornada de treball dels treballadors. Per tant, l’empresa ha de poder registrar l’inici i el final de la jornada d’aquells treballadors mentre exerceixen aquest dret de treball a distància.