El registre retributiu

Al iniciar un nou any, toca fer els deures en matèria d’igualtat.
El RD 902/2020 estableix la obligatorietat de dur a terme el Registre Salarial de manera anual. Tot seguit us presentem els característiques més rellevants per tal de complir la normativa legal.

EL REGISTRE RETRIBUTIUSegons l’article 28.2 de l’Estatut dels Treballadors, modificat pel RD 6/2019, de 1 de març, és obligatori dur a terme un registre salarial a l’organització. El RD 902/2020 aplica noves obligacions a tenir en compte a aquest registre, aquestes adaptacions a la nova normativa tenen com a data d’aplicació abril 2021.

Qui té l’obligació de tenir un registre salarial?

– Totes les empreses independentment del número de personal contractat.

Quins conceptes ha d’integrar el registre salarial?
– Salari base
– Complements salarials
– Les percepcions extrasalarial

Com es mostren les dades?
– Desagregades per sexe
– Distribuïdes per: grups professionals, categories professionals, llocs de treball iguals o d’igual valor i qualsevol altre sistema de classificació aplicable.

Quines dades ha de contemplar?
A part de la mitja aritmètica, s’ha d’incloure la mediana del que realment s’ha percebut per cada un dels conceptes en cada grup professional, categoria professional, nivell o qualsevol altre sistema de classificació aplicable. Les medianes mesuren amb més eficàcia les diferències quan aquestes són més grans i es converteixen, per tant, en referències més exactes en el cas que existeixi bretxa salarial.
Si la diferència és del 25% o més, les empreses hauran de justificar per escrit aquesta bretxa. És a dir, explicar que les diferències no venen motivades per una qüestió de gènere. En qualsevol cas, una diferència menor no suposa que no existeixi discriminació però si evita la obligació de justificar-la formalment.

Període d’un any natural
Segons el Real Decret, el període de referència serà d’un any natural. Sempre i quan no es produeixin circumstàncies que impliquin una “alteració substancial” de qualsevol dels elements inclosos.

 

Per més informació podeu contactar amb el departament laboral:  laboral@cigassociats.com