Has realitzat operacions amb criptomònedes?

Hisenda està fent avisos a contribuents que van efectuar operacions amb monedes virtuals durant l’any passat, a fi que les declarin al seu IRPF. Vegeu com tributen aquest tipus d’operacions.

Compravenda

Els rendiments obtinguts per operacions amb monedes virtuals estan subjectes a tributació a l’IRPF de la manera següent:

  • Activitat econòmica. Si es perceben per la realització d’una activitat econòmica de compravenda, minat o intermediació, tributen com a tals rendes a la base general.
  • Guany o pèrdua patrimonial. En la resta de casos, les vendes tributen com a guanys o pèrdues patrimonials a la base de l’estalvi.

En aquest segon cas, que és el més habitual, el guany es calcula per la diferència entre el valor de transmissió i el d’adquisició, i es poden descomptar les despeses de compra i venda (que, en general, consistiran en les comissions satisfetes a la plataforma digital que permet operar amb les criptomonedes). El guany o la pèrdua obtingut s’ha de declarar en el model de l’IRPF, consignant la clau de “Monedes virtuals”, a la casella 1626.

Encara que la llei de l’IRPF no estableix cap criteri a l’hora d’identificar les monedes virtuals homogènies transmeses (per exemple, bitcoins), segons el criteri d’Hisenda s’ha d’aplicar el mètode FIFO (first in, first out), considerant que primer es transmeten les monedes més antigues. Així doncs, si vostè realitza operacions en diverses plataformes digitals, haurà de portar un bon control de totes, per així declarar correctament els seus guanys.

 

Exemple: El desembre del 2020 va adquirir 2 BTC (bitcoin) per 20.000 euros cadascuna (40.000 euros en total), i el juliol del 2021 va adquirir 1 BTC per 25.000 euros. Si a finals del 2021 va vendre 1,5 BTC per 63.000 euros, el guany a declarar al seu IRPF serà de 33.000 euros (63.000 – 30.000). S’entén que en primer lloc transmet les BTC adquirides el desembre del 2020.

 

Intercanvi de monedes virtuals

Pot passar que, en alguna transmissió de criptomonedes, en lloc de monedes de curs legal (euros, dòlars, lliures…) vostè hagi rebut a canvi una altra moneda virtual diferent. Doncs bé, en aquest cas, llevat que aquesta transacció es faci en l’àmbit d’una activitat econòmica, es considerarà que s’ha produït una permuta, per la qual cosa també haurà de declarar un guany o una pèrdua patrimonial.

 

La quantia d’aquest guany o pèrdua l’ha de determinar per la diferència entre el valor d’adquisició de la moneda que hagi lliurat i el més gran dels dos valors següents (que serà el valor de transmissió):

  • El valor de mercat de la moneda lliurada al moment de la permuta.
  • El valor de mercat de la moneda virtual rebuda a canvi en aquell mateix moment.
  • El valor de transmissió així determinat serà també el valor d’adquisició de les noves monedes virtuals adquirides, a efectes de transmissions posteriors.

 

Exemple: Vostè era propietari de 0,2 BTC que va adquirir el 2020 quan la cotització de la moneda era de 21.000 euros (és a dir, va pagar 4.200 euros), i el 2021 les va intercanviar per 3 ETH (ethereum). Si en el moment de l’intercanvi els 3 ETH cotitzaven per 7.550 euros i les 0,2 BTC per 8.100 euros, haurà de declarar a l’IRPF un guany de 3.900 euros (8.100 – 4.200). Això sí: si més endavant ven les 3 ETH adquirides, el valor d’adquisició a efectes de calcular el guany patrimonial obtingut serà de 8.100 euros.

 

En general, les vendes de monedes virtuals tributen com a guanys o pèrdues patrimonials a la base de l’estalvi de l’IRPF. Això és així tant si el cobrament es produeix en moneda

Per més informació podeu contactar amb el departament comptable i fiscal :  rlopez@cigassociats.com