Impost sobre el Valor de la Producció d’Energia Elèctrica. MODEL 583

Com l’any passat, durant aquest mes de novembre caldrà que presentin els models 583, d’acord amb l’Ordre HAP/703/2013 que els adjuntem.

Aquest any caldrà presentar dos models 583:

–          Abans del 20 de novembre: pagament a compte corresponent a la producció de gener a setembre del 2014.

–          Abans del 30 de novembre: autoliquidació corresponent a la producció de període de gener a desembre del 2013.

Aquest impost grava al 7% la realització d’activitats de producció i incorporació al sistema elèctric d’energia elèctrica, tant les de règim ordinari (carbó, gas, nuclear, etc.) com les de règim especial (fotovoltaica, eòlica, etc.).

Per ampliar aquesta informació podeu contactar amb Jordi Jimenez al telèfon 93-872.27.38 o bé al mail jjimenez@cigassociats.com.