La constitució de societats limitades a un EURO

 • En el moment d’entrada en vigor de la nova  Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses, que té com a objectiu principal la creació de noves empreses, tindrem les següents novetats en relació amb la constitució de societats limitades:
  1. S’incentiva la constitució d’una SRL, reduint el capital social mínim fins a la simbòlica xifra d’1 euro, si bé amb un règim especial mentre no aconsegueixi els 3.000 euros, per a protegir els creditors socials, conforme al qual:
  • Ha de destinar-se a la reserva legal almenys el 20% del benefici fins que aquesta reserva, juntament amb el capital social, abast els 3.000 euros.
  • En cas de liquidació, voluntària o forçosa, si el patrimoni de la societat fos insuficient per a atendre el pagament de les obligacions socials, els socis respondran solidàriament de la diferència entre l’import de 3.000 euros i la xifra del capital subscrit.
  1. Desapareixen la societat limitada de formació successiva (SLFS), que permetia constituir societats amb un capital inferior al mínim legal establert fins ara (3.000 euros) i la societat limitada nova empresa (SLNE), que passa a regular-se pel règim ordinari de qualsevol SRL.
  2. S’agilitzen i abarateixen els tràmits administratius per a la constitució. Així,
  • S’estableix la possibilitat d’utilitzar models en les llengües cooficials en les diferents CCAA per a la constitució d’una SRL mitjançant escriptura pública amb format estandarditzat amb estatuts tipus. A més, la seva inscripció en el BORME queda exempta de taxes.
  • La inscripció definitiva d’una SRL mitjançant escriptura pública amb format estandarditzat sense estatuts tipus ha de realitzar-se en el termini 5 dies des del seient de presentació o, en el seu cas, de l’esmena (abans era en el termini ordinari de 15 dies).

  En cas de qualsevol dubte o per rebre més informació sobre la nova normativa no dubteu en posar-vos en contacte amb el nostre despatx a través de la següent adreça electrònica: agarcia@cigassociats.com