MODIFICACIÓ EN EL LÍMITS D’EXCLUSIÓ METODE D’ESTIMACIÓ OBJECTIVA EXERCICI 2019

“A partir de l’exercici 2019, és redueixen el límits excloents en l’aplicació del règim en estimació objectiva”.

Tal i com va sortir publicat en l’ordre HFP/1159/2017 del  01-12-2017, els límits excloents en l’aplicació del règim en estimació objectiva del IRPF i el règim simplificat en IVA del exercici 2018 és modificaven de la següent manera :

  2018 2019
VOLUM INGRESSOS Máx. 250.000 € Máx 150.000 €
     
VOLUM INGRESSOS Máx. 250.000 € Máx. 250.000 €
( Activitats Agrícolas, forestals i ramaderes )    
     
FACTURACIÓ A EMPRESAS I PROFESSIONALS Máx. 125.000 € Máx. 75.000 €
     
VOLUM DE COMPRAS (no immobilitzats) Límit de 250.000 € Límit de 150.000 €
     
RETENCIONS EN FACTURA 1% 1%

 

Cal recordar, que aquests límits ja haurien d’haver entrar en vigor en l’exercici 2016, però l’administració ha anat posposant l’aplicació per les pressions efectuades per sectors que tributen en aquest règim. Per tant caldrà veure, si finalment el dia 1 de gener és produeix la seva aplicació, que fins a la data d’avui no tenim constància que és torni a posposar.

 

RECORDATORI :

 

A qui s’aplica el règim estimació objectiva ?

 

S’aplica el règim d’estimació objectiva exclusivament a empresaris i professionals que compleixin els següents requisits :

 

  1. Que cada una de les seves activitats econòmiques, (que es trobin incloses en la Ordre del ministeri d’hisenda i administracions públiques) és realitzi en el mètode de estimació objectiva i no sobrepassi els límits establerts per cada activitat.

 

  1. Que el volum de rendiments integres en l’any anterior, no superi els següents imports :

 

2.1- 150.000 €, per el conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals. És computen la totalitat de les operacions, existeixi o no l’obligació d’expedir factura. Les operacions en les que existeixi obligació d’expedir factura  quan el destinatari sigui empresari, no podran superar els  75.000 €

 

2.2– 250.000 € per al conjunt d’activitats agrícoles, ramaderes i forestals.

 

 

Quan les activitats tributin per el règim especial de recàrrec d’equivalència o per el règim especial d’Agricultura, les quotes del Iva  teòricament repercutides per el recàrrec, i les compensacions, hauran d’incloure’s en el volum d’ingressos de les activitats.

 

A TENIR EN COMPTE :

 

  • La renuncia al règim d’estimació objectiva, s’ha de realitzar entre el 01-12-2018

fins al 31-12-2018 o de forma tàcita, en la presentació dels impostos del 1T del exercici 2019.

 

  • És manté la reducció del 5% sobre el rendiment net de mòduls obtinguts, en l’exercici 2018.