LA PRESTACIÓ PER MATERNITAT /PATERNITAT, EXEMPTA DE L’IRPF

El passat divendres 3 d’octubre, la Secció Segona de la Sala Contenciosa del Tribunal Suprem va dictar la sentència nº 1462/2018 per la qual es desestima el recurs de l’Advocacia de l’Estat i s’estableix com a doctrina legal que les prestacions públiques per maternitat/paternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en poder incardinar-se en el supòsit que preveu tercer paràgraf de la lletra h de l’article 7 de la LIRPF.

Aquest fet obre la porta a totes aquelles mares i pares que hagin percebut aquesta prestació durant els exercicis 2014, 2015, 2016 i 2017, puguin reclamar a Hisenda (mitjançant la corresponent declaració rectificativa) la devolució dels imports indegudament ingressats per aquest concepte.
Aquests imports poden anar des dels 400 als 3.000 euros.

La Sentència a que fèiem referència fonamenta la seva conclusió per tres motius:

– Així es desprèn de l’Exposició de motius de la Llei de l’Impost: L’exempció que s’estableix comprèn la prestació de maternitat i no només les de naixement, part múltiple, adopció i fill a càrrec, doncs es refereix expressament a la prestació per maternitat i no sembla pretendre que el seu abast es limiti a les concedides per les comunitats autònomes o entitats locals, sinó que tracta d’establir l’exempció de totes les prestacions per maternitat, sense distinció de l’òrgan públic de què es perceben.

– Per la interpretació gramatical: comença amb la paraula «també» estaran exemptes les prestacions públiques per maternitat percebudes de les comunitats autònomes o entitats locals «, després de declarar exemptes en el paràgraf tercer» les altres prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat «, sembla donar a entendre que a més de les que són a càrrec de la Seguretat Social, entre les quals cal incardinar les prestacions per maternitat, estan exemptes les que pel mateix concepte es reconeguin per les comunitats autònomes i entitats locals.

– Per la interpretació sistemàtica: La prestació per maternitat és el subsidi que gestiona la Seguretat Social que tracta de compensar la pèrdua d’ingressos del treballador a conseqüència del permís de descans pel naixement d’un fill, adopció, tutela o acolliment, i durant aquest període el contracte de treball queda en suspens s’interromprà activitat laboral

Si vol més informació o està interessat en que li calculem i/o li tramitem la corresponent sol·licitud d’ingressos indeguts, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del 93.872.27.38 o de l’adreça rlopez@cigassociats.com.