Les empreses amb ERTO podran distribuir dividends aquest any

El Reial Decret Llei 18/2020 de 12 de maig, en el seu article 5, apartat 2, estableix el següent:

Artículo 5. Límites relacionados con reparto de dividendos y transparencia fiscal.

  1. Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a los expedientes de regulación temporal de empleo regulados en el artículo 1 de este real decreto-ley y que utilicen los recursos públicos destinados a los mismos no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos expedientes de regulación temporal de empleo, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social.

No se tendrá en cuenta el ejercicio en el que la sociedad no distribuya dividendos en aplicación de lo establecido en el párrafo anterior, a los efectos del ejercicio del derecho de separación de los socios previsto en el apartado 1 del artículo 348 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Esta limitación a repartir dividendos no será de aplicación para aquellas entidades que, a fecha de 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de cincuenta personas trabajadoras, o asimiladas a las mismas, en situación de alta en la Seguridad Social.”

 

Aquest article es refereix als comptes de l’exercici fiscal corresponent a l’exercici en que s’apliquin els expedients de regulació temporal d’ocupació, i no als comptes de l’exercici 2019 que són els que s’aproven aquest any.

Així doncs, els comptes de l’exercici 2020 estan afectats per l’article 5 d’aquest Reial Decret i per la prohibició de distribució de dividends, llevat en entitats amb menys de cinquanta treballadors, en les que els socis minoritaris sí podran exercir el dret de separació un cop s’aixequi l’estat d’alarma, amb el risc de descapitalització que això pot suposar per les societats.

Cal recordar que el dret de separació dels socis es produeix en societats que hagin estat constituïdes fa més de cinc (5) anys, que no hagin repartit el 25% dels beneficis de l’any previ, després d’haver-los obtingut durant els últims tres exercicis, i llevat que el dret de separació hagi estat eliminat expressament en els estatus de la societat.

No obstant això, la regulació de l’article 5 del RDL 18/2020 de 12 de maig planteja dubtes d’interpretació doncs si el benefici es porta a reserves voluntàries, es permetria la distribució posterior de dividends en qualsevol moment.

Per qualsevol dubte, aclariment, o informació addicional relacionada amb la informació facilitada, poden contactar directament amb el nostre despatx cig@cigassociats.com