Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual

Aquesta norma persegueix prevenir i donar resposta específica a les violències i va dirigida a les dones, nenes i nens que hagin estat víctimes de violències sexuals a Espanya, amb independència de la seva nacionalitat i de la seva situació administrativa.

 

Quins aspectes regulen la LO 10/2022?

Del conjunt de mesures contingudes a la normativa les que tenen incidència directe en l’àmbit sociolaboral:

 

  1. Obligacions de les empreses en l’àmbit de la prevenció i la detecció de violències sexuals.

 

L’article 12 estableix que les empreses:

 

  • Estan obligades a promoure les condicions de treball que evitin la comissió de delictes i altres conductes contra la llibertat sexual i la integritat moral en el treball, incidint especialment en l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, en els termes previstos en l’article 48 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, inclosos les comeses en l’àmbit digital.

 

  • Estan obligades a arbitrar procediments específics per a la seva prevenció i per a donar cursa a les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui hagin estat víctimes d’aquestes conductes, incloent específicament les sofertes en l’àmbit digital.

 

D’aquesta mesura es podran beneficiar:

  • Tota la plantilla de l’empresa independentment de la seva modalitat contractual.
  • Les persones becàries i voluntàries
  • Les persones que presten els seus serveis a través de contractes de posada a disposició.

 

  • Estan obligades a promoure la sensibilització i a oferir formació per a la protecció integral contra les violències sexuals a tot el personal al seu servei.

 

  • Estan obligades a incloure en la valoració de riscos dels diferents llocs de treball ocupats per treballadores, la violència sexual entre els riscos laborals concurrents, i formar i informar a la plantilla.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió: laboral@cigassociats.com