Microcrèdits per afavorir la creació d’empreses i la reactivació de teixit industrial i econòmic del Bages

Benvolgudes i benvolguts,

El Consell Comarcal del Bages ha aprovat les bases que regulen la segona convocatòria del Banc de Projectes del Bages per a la concessió de microcrèdits per afavorir la creació d’empreses i la reactivació del teixit industrial i econòmic del Bages. En total, el Consell, compta amb 450.000 euros que es destinaran a donar microcrèdits a interès 0 i a retornar en 4 anys.

Microcrèdits per afavorir la creació d’empreses i la reactivació de teixit industrial i econòmic del Bages

L’objectiu d’aquesta línia d’ajuts reintegrables és facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials viables que impulsin la creació d’empreses i ocupació i la reactivació del teixit industrial i econòmic de la comarca. La convocatòria està circumscrita a les activitats econòmiques que es desenvolupin en l’àmbit territorial de la comarca del Bages.

La convocatòria consta de dues línies:

Línia A: Microcrèdits destinats a la creació d’empreses

Beneficiaris: Emprenedors/es, majors d’edat, que vulguin posar en marxa un projecte empresarial, amb qualsevol forma jurídica, a la comarca del Bages, o que hagin iniciat l’activitat a partir de l’ de gener de 2016. S’exclouen el sector immobiliari i financer.

Conceptes subvencionables: Es podran concedir microcrèdits per finançar inversions en adquisició d’actius materials i immaterials (compra de mobiliari, equips informàtics, maquinaria, vehicles, obres, instal·lacions, drets de traspàs, patents, subcontractacions de serveis de tecnologia inclosos les d’R+D+i, etc… S’exclouen l’adquisició de terrenys i/o construccions) i les despeses imputables i necessàries per al desenvolupament del projecte en els seus inicis (despeses de constitució, despeses de personal, subministraments, lloguers, col·laboracions externes, etc.) S’exclouen les despeses financers i tributaries. La quantia màxima de les inversions previstes en els projecte que es presentin a la línia A és de  60.000 euros.

Import dels ajuts: Els microcrèdits poden arribar fins al 60% del pressupost amb el límit màxim de 15.000 euros

Línia B: Microcrèdits destinats a la reactivació i diversificació industrial del Bages

Beneficiaris: Petites empreses industrials i de serveis, amb qualsevol forma jurídica, ubicades al Bages, que vulguin desenvolupar un nou producte o servei, realitzar inversions que suposin una ampliació o millora de la capacitat productiva, expansió i introducció a nous mercats (internacionals/nacionals), implementació de TIC (hardware i software) i actuacions en R+D+I. S’exclouen el sector immobiliari i financer.

Es consideren petites empreses aquelles que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin una plantilla inferior a 25 treballadors i el seu volum de negocis anual o el balanç general anual no superi els 2,5M d’euros.

Conceptes subvencionables: Es podran concedir microcrèdits per finançar inversions en adquisició d’actius materials i immaterials (compra de mobiliari, equips informàtics, maquinaria, vehicles, obres, instal·lacions, drets de traspàs, patents, subcontractacions de serveis de tecnologia inclosos les d’R+D+i, etc… S’exclouen l’adquisició de terrenys i/o construccions) i les despeses imputables i necessàries per al desenvolupament del projecte objecte del microcrèdit (despeses de personal, subministraments, col·laboracions externes, etc.). S’exclouen les despeses financeres i tributàries. En aquesta convocatòria la quantia màxima de les inversions previstes en els projectes que es presentin a la Línia B és de 120.000 euros.

Import dels ajuts: Els microcrèdits poden arribar fins al 40% del pressupost amb el límit màxim de 20.000 euros:

Condicions generals

No cal aval, la garantia és la viabilitat del projecte empresarial.

–       Avals: no cal avals, la garantia és la viabilitat del projecte empresarial

–       Tipus d’interès: 0%

–       Carència: període màxim de 4 mesos

–       Termini màxim de devolució: 4 anys (inclòs el període de carència=

Àmbit temporal

Els projectes que poden accedir als microcrèdits seran els iniciats amb posterioritat a l’1 de gener de 2016. Tant les activitats com les inversions previstes en els projectes s’hauran d’iniciar en el termini dels quatre mesos posteriors a la signatura del conveni, a excepció d’aquells que ja haguessin iniciat l’activitat.

Termini

El termini per fer la sol·licitud i el registre acaba el proper 25 de maig.