Microcrèdits per la creació i la modernització d’empreses a Manresa

Benvolguts/des,

Us informem que l’Ajuntament de Manresa ha obert la convocatòria de «microcrèdits» de fins a 5.000€ sense interès i sense aval, a retornar en 4 anys, amb l’objectiu d’afavorir la creació i modernització d’empreses ubicades a Manresa.

 

Microcrèdits per la creació i la modernització d’empreses a Manresa

De l’113 de desembre al 29 de febrer de 2016 es poden presentar al Registre General de l’Ajuntament de Manresa les sol·licituds  per a la concessió de microcrèdits per a la creació i la modernització d’empreses a Manresa.

La convocatòria consta de dues línies:

Línia A: Microcrèdits destinats a la creació d’empreses dins e Centre Històric de Manresa

Beneficiaris: Emprenedors/es i/o empreses ja constituïdes que obrin un nou projecte empresarial o agafin el traspàs d’un negoci al Centre Històric de Manresa, amb qualsevol forma jurídica.

Conceptes subvencionables: Adquisició d’actius materials i immaterials (compra de mobiliari, equips informàtics, maquinària, vehicles, obres, instal·lacions, drets de traspàs, patents, …) i/o despeses imputables i necessàries per al desenvolupament de projectes objecte de l’ajut reintegrable (compra de matèries primeres, mercaderies, despeses de personal, subministraments, lloguers, col·laboracions externes, etc.).

Import dels ajuts: Límit màxim del microcrèdit 5.000 euros:

–       En el cas d’emprenedors/es l’import del microcrèdit pot arribar fins al 75% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària.

–       En el cas d’empreses ja constituïdes els ajuts reintegrables poden arribar al 50% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària.

Línia B: Microcrèdits destinats a la creació d’empreses a Manresa

Beneficiaris: Emprenedors/es i/o empreses ja constituïdes que vulguin iniciar un nou projecte empresarial o agafin el traspàs d’un negoci a Manresa, amb qualsevol forma jurídica, o que hagin iniciat l’activitat a partir de l’1 de gener de 2015.

Conceptes subvencionables: Adquisició d’actius materials i immaterials (compra de mobiliari, equips informàtics, maquinària, vehicles, obres, instal·lacions, drets de traspàs, patents, … S’exclouen l’adquisició de terrenys i/o construccions) i/o despeses imputables i necessàries per al desenvolupament de projectes objecte de l’ajut reintegrable (compra de matèries primeres, mercaderies, despeses de personal, subministraments, lloguers, col·laboracions externes, etc).

Import dels ajuts: Límit màxim del microcrèdit 5.000 euros:

–       En el cas d’emprenedors/es l’import del microcrèdit pot arribar fins al 75% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària.

–       En el cas d’empreses ja constituïdes els ajuts reintegrables poden arribar al 50% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària.

Condicions generals

No cal aval, la garantia és la viabilitat del projecte empresarial.

–       Tipus d’interès: 0%

–       Termini màxim de devolució: 4 anys

–       Amortització: Quotes lineals trimestrals

Àmbit temporal

Els projectes subvencionables seran aquells realitzats o a realitzar durant el període comprès entre el 1 de gener de 2015 i els tres mesos posteriors a comptar a partir de l’endemà de la data de cobrament de l’ajut reintegrable.