Microcrèdits per la creació i la modernització d’empreses a Manresa

Us informem que l’Ajuntament de Manresa ha obert la convocatòria de «microcrèdits» de fins a 5.000€ sense interès i sense aval, a retornar en 4 anys, amb l’objectiu d’afavorir la creació i modernització d’empreses ubicades a Manresa.

Microcrèdits per la creació i la modernització d’empreses a Manresa

Del 13 de gener al 20 de febrer es poden presentar al Registre General de l’Ajuntament de Manresa les sol·licituds  per a la concessió de microcrèdits per a la creació i la modernització d’empreses a Manresa.

La convocatòria consta de tres línies:

Línia A: Microcrèdits destinats a la creació d’empreses

Beneficiaris: Persones emprenedores que vulguin endegar un nou projecte empresarial a Manresa, o que hagin iniciat una nova activitat a partir de l’1 de gener de 2014.

Conceptes subvencionables: Adquisició d’actius fixes i/o despeses imputables i necessàries  per al desenvolupament del projecte (despeses de personal, materials i subministrament, col•laboracions externes,…).

Quantia: Els ajuts poden arribar fins al 75% del pressupost de la inversió inicial necessària i amb un límit màxim de 5.000 €.

Línia B: Microcrèdits destinats a la modernització d’activitats econòmiques

Beneficiaris: Petites empreses ubicades a Manresa, que vulguin desenvolupar una nova línia comercial o un nou servei, realitzar Inversions que suposin una ampliació o millora de la capacitat comercial, reformes del punt de venda, sempre i quan la intervenció incideixi en l’espai  d’atenció al públic i la imatge general, interior o exterior, del local.

Conceptes subvencionables: Inversions en adquisició d’actius fixes i/o despeses imputables i necessàries per al desenvolupament del projecte (despeses de personal, material i subministraments, col•laboracions externes,..).

Quantia: Els ajuts poden arribar al 50% del pressupost de la inversió inicial necessària  i amb un límit màxim de 5.000€

Línia C: Microcrèdits destinats a l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda

Beneficiaris: Empreses ja constituïdes que exerceixin una activitat destinada al comerç o a la restauració i que disposin d’un establiment comercial o de restauració.

Conceptes subvencionables: Inversions en obres d’adequació de l’establiment per a l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda així com qualsevol altra inversió o despesa relacionada amb l’accessibilitat i que sigui exigida per la normativa vigent.

Quantia: Els ajuts poden arribar al 50% del pressupost de la inversió inicial necessària i  amb un límit màxim de 1.000€

Condicions generals

No cal aval, la garantia és la viabilitat del projecte empresarial.

–          Tipus d’interès: 0%

–          Termini màxim de devolució: 4 anys

–          Amortització: Quotes lineals trimestrals

Àmbit temporal

Els projectes subvencionables seran aquells realitzats o a realitzar durant el període comprès entre el 1 de gener de 2014 i els tres mesos posteriors a comptar a partir de l’endemà de la data de cobrament del microcrèdit.

Per ampliar aquesta informació podeu contactar amb   Carme Alonso o Ester Morillas , al telèfon 93-872.27.38 o bé al mails calonso@cigassociats.com o  emorillas@cigassociats.com.