Novetats a la tributació de les retribucions dels administradors socials.

La reforma fiscal conté algunes interessants novetats en relació a la tributació de les retribucions dels administradors socials, a tenir en compte per a l’exercici 2015:

  • IRPF: Reducció de les retencions del 42 al 35 per cent (Llei 26/2014)

El percentatge de retenció i ingrés a compte sobre els rendiments del treball que es percebin per la condició d’administradors i membres dels consells d’administració, de les juntes que facin les seves vegades, i altres membres d’altres òrgans representatius, es reduirà del 42 al 35 per cent. Quan els rendiments procedeixin d’entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 100.000 euros, el percentatge de retenció i ingrés a compte serà del 19 per cent.

  • Impost sobre societats: Deixen de tenir la consideració de liberalitat les retribucions als administradors derivades de l’acompliment de funcions diferents a les corresponents al seu càrrec. (Llei 27/2014)

En matèria de despeses no deduïbles, s’estableix la no consideració com a donatius o liberalitats de les retribucions als administradors, per l’acompliment de funcions diferents a les corresponents al seu càrrec (com a funcions d’alta direcció o altres derivades d’un tracte de caràcter laboral amb l’entitat), amb independència del caràcter mercantil o laboral de la seva relació amb l’empresa.
Amb l’establiment de les modificacions anteriors, es resolen els problemes interpretatius originats en exercicis anteriors en relació a la deduïbilitat a l’Impost sobre Societats de les percepcions abonades als administradors de societats. Ressaltar que, la Direcció general de Tributs, ja havia acceptat en les seves últimes resolucions que les retribucions percebudes per un soci majoritari, administrador únic amb càrrec gratuït segons els Estatuts, fossin compatibles amb el cobrament per les labors no enquadrades en les funcions de direcció, sempre que es complissin la resta dels requisits legals establerts.

Així mateix, l’Audiència Nacional, ha admès en la sentència de 3 abril de 2014, que el Compte de Pèrdues i Guanys ha d’incloure “necessàriament” la retribució corresponent als administradors socials per ser aquesta una despesa més de l’empresa per a l’obtenció de beneficis.  Segons aquesta sentència quan l’administrador és al mateix temps accionista majoritari, és necessari distingir, a l’efecte de la deducció per l’Impost de societats, quan la retribució satisfeta és conseqüència de la prestació de serveis o quan és mera retribució de capital, pel que exigeix que resulti provada la prestació dels serveis que es retribueixen.
Atenent doncs, a les modificacions anteriors, a partir de 2015 i des del punt de vista fiscal, les retribucions dels administradors per les seves tasques d’alta direcció o altres funcions derivades d’un contracte laboral, no es consideraran expressament com a donatiu o  liberalitat, i en conseqüència serà despesa fiscalment deduïble en l’Impost sobre Societats de la companyia que les aboni.

Per ampliar aquesta informació contacti amb el nostre Departament Fiscal