Model 720

Aquesta circular és per informar sobre la Declaració Informativa Anual Sobre Béns i Drets Situats a l’Estranger, model 720, regulada a l’Ordre HAP/72/2013. El termini de presentació corresponent a l’exercici 2014, finalitza el proper el 31 de març de 2015.

SUBJECTES OBLIGATS

Amb caràcter general, les persones físiques i jurídiques residents fiscals en territori espanyol, establiments permanents en territori espanyol de persones o entitats no residents i les entitats sense personalitat jurídica com a comunitats de béns, herències jacents, etc. el saldo de les quals, a 31 de desembre o el saldo mitjà de l’últim trimestre de l’any, superi els 50.000.-€ o el seu valor en l’exercici 2014 hagués augmentat més de 20.000.-€ respecte del model 720 de l’exercici 2013.

En concret seran:

– Titulars, representants, autoritzats, beneficiaris, amb poders de disposició o titulars reals de comptes en entitats financeres situades a l’estranger.

– Titulars o titulars reals de valors o drets representatius de participació en entitats jurídiques, valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis gestionats o obtinguts a l’estranger.

– Titulars o titulars reals d’accions i participacions en institucions d’inversió col·lectiva situades a l’estranger.

– Prenedors a 31 de desembre d’assegurances de vida o invalidesa d’asseguradora situada a l’estranger o beneficiaris de rendes temporals o vitalícies per lliurament d’un capital en diners, de drets de contingut econòmic o de béns mobles o immobles situades a l’estranger.

– Titulars o titulars reals de béns immobles o drets sobre béns immobles.

Comptes ValorsAssegurancesRendes ImmoblesDrets sobre immob.
Titular SI SI SI
Representant SI NO NO
Tomador NO SI (Assegurances) NO
Beneficiari SI SI (Rendes) NO
Autoritzat SI NO NO
Poder disposició SI NO NO
Titular real SI SI SI

NO S’APLICA LA OBLIGACIÓ DE PRESENTAR

– Saldos en entitats financeres situades a l’estranger a 31 de desembre, i saldo mitjà del quart trimestre, que no superin en conjunt els 50.000.-€, i el seu valor en el exercici 2014 no hagués augmentat més de 20.000.-€.

– Valor fiscal dels títols, actius, valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger que no superin en conjunt els 50.000.-€ i el seu valor en l’exercici 2014 no hagués augmentat més de 20.000.-€.

– Valor de béns immobles i drets sobre béns immobles situats en el estranger, que no superin en el seu conjunt els 50.000.-€, i el seu valor en l’exercici 2014 no hagués augmentat més de 20.000.-€.

– Persones jurídiques, establiments permanents i persones físiques que realitzin una activitat econòmica que tinguin registrades en la seva comptabilitat:

  1. comptes en entitats financeres situades al estranger;
  2. títols, actius, valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger; i
  3. béns immobles i drets sobre béns immobles en el estranger.

– Entitats totalment exemptes de l’Impost sobre Societats.

INFORMACIÓ A DECLARAR

Comptes en entitats financeres:

– Denominació i domicili de l’entitat financera.

– Identificació completa dels comptes.

– Data d’obertura i/o cancel·lació (o, si s’escau de la concessió i/o revocació de la autorització).

– Saldo de cada compte a 31 de desembre, i saldo mitjà de l’últim trimestre de l’any.

Valors, drets, assegurances i rendes:

– Denominació i domicili de l’entitat jurídica o asseguradora, del tercer cessionari o identificació de l’instrument o relació jurídica.

– Saldo (valor de rescat en el cas de les assegurances de vida o invalidesa, i valor de capitalització quan es tracti de rendes vitalícies o temporals) a 31 de desembre de cada any.

– Nombre, classe i valor.

– Valor de liquidació a 31 de desembre de les accions i participacions en Institucions d’Inversió Col·lectiva.

Béns immobles i drets sobre béns immobles:

– Identificació i situació de l’immoble.

– Data i valor d’adquisició.

– Data d’adquisició de la titularitat i valor a 31 de desembre en cas de titularitats de drets reals d’ús i gaudi i nua propietat.

RÈGIM SANCIONADOR PREVIST

Infracció Sanció
Presentació de forma inexacta, falsa o incompleta Multa de 5.000.-€ per dada o conjunt de dades referits, amb un mínim de 10.000.-€
Presentació fora de termini sense requeriment previ de la AEAT Multa de 100.-€ per dada o conjunt de dades referits, amb un mínim de 1.500.-€
Presentació per mitjans diferents als electrònics, informàtics i/o telemàtics Multa de 100.-€ per dada o conjunt de dades referits, amb un mínim de 1.500.-€

La presentació és exclusivament per via telemàtica.

Per tant, la presentació de la declaració per via telemàtica a través d’Internet podrà ser efectuada bé pel propi declarant o bé per un tercer que actuï en la seva representació.

Per qualsevol aclariment, consulti amb els assessors del departament Fiscal del nostre despatx. 93.872.27.38