Novetat en els llindars d’exempció d’informació Intrastat

Amb data 27 de gener de 2015, s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat l’Ordre HAP/50/2015, de 21 de gener, per la qual es fixen llindars relatius a les estadístiques d’intercanvis de béns entre Estats membres de la Unió Europea.

Aquesta ordre es composa d’un únic article i d’una disposició final única.

L’article augmenta substancialment el llindar d’exempció de l’obligació de declarar, passant de 250.000.-€ a 400.000.-€, el que suposa una reducció significativa de la càrrega administrativa a les petites i mitjanes empreses, però els declarants han d’emplenar el valor estadístic de la mercaderia objecte de la introducció o de l’expedició, en considerar-se aquest un element substancial en l’elaboració de les estadístiques d’intercanvis amb altres estats membres de la Unió Europea.

Amb aquest canvi en la regulació dels llindars, s’aconsegueix augmentar la qualitat de la informació, disminuint alhora la càrrega administrativa que el sistema Intrastat suposa.

Així mateix, es pretén canviar el sistema de regulació de la fixació de llindars d’exempció, passant d’un sistema d’aprovació anual de la corresponent ordre a la fixació de l’import d’aquests llindars que seran aplicables mentre no canviï el marc jurídic de la Unió Europea, s’hagi de modificar per aplicació dels límits fixats en el mateix o per considerar convenient el canvi del llindar d’exempció dins dels límits fixats pels reglaments de la Unió Europea.

La Disposició final estableix l’entrada en vigor d’aquesta ordre al dia següent de publicada al BOE, tot i ser d’aplicació a les declaracions d’Intrastat corresponents a intercanvis intracomunitaris realitzats a partir de 1 de gener de 2015.