Preguntes freqüents sobre les vacances

Les vacances és un tema que genera grans dubtes, tan a treballadors com a empresaris… Quants dies tenen? Es poden imposar? I si treballen a temps parcial?…

Recollim en aquest post els dubtes més freqüents que ens heu fet sobre el tema:

 1. Quants dies de vacances em pertoquen?

Els treballadors per compte aliena tenen 30 dies naturals de vacances a l’any, aquest còmput però s’haurà de revisar a través del conveni col·lectiu d’aplicació, ja que aquest pot millorar aquesta condició.

S’ha de tenir en compte que el dret de vacances es genera proporcionalment al temps treballat  (a raó de 2,5 dies naturals per mes treballat).

 

 1. Com es computen les vacances en dies naturals? I en dies laborables?

La principal diferència és que en les vacances en dies naturals es compten tots els dies, amb independència que entre mitges hi hagin festius o caps de setmana.

Si són dies laborables, no contaran els festius i descansos que hi hagin durant el període vacacional.

 

 1. Si el contracte és a temps parcial, també es té el dret a 30 dies de vacances?

És indiferent que el contracte sigui a temps parcial. El treballador a temps parcial, tindrà el mateix nº de dies de vacances que un treballador a jornada complerta. La diferència radica, en que el treballador a temps parcial rebrà durant les vacances el salari corresponent a aquesta jornada parcial, que és el que percep quan es troba treballant.

 

 1. Pot l’empresa imposar el període vocacional?

L’empresa no pot obligar al treballador a gaudir de les vacances de manera unilateral. L’Estatut dels Treballadors disposa que el  període vacacional dels treballadors/es “es fixarà de comú acord”.

Si que està admès però, sortejar o escollir les vacances entre els treballadors de cada departament, sense que legalment tingui preferència a escollir un determinat tipus de treballador (per tenir fills etc.).

 

 1. Que fer si hi ha conflicte entre treballador i empresa sobre les vacances?

Existeix un procediment especial davant dels Jutjats de lo Social en el qual es resolen les discrepàncies en matèria de vacances.

En el cas que sigui l’empresa la que imposi les vacances i el treballador estigui en desacord, podrà presentar demanda directa en el termini de 20 dies des de que li notifiquen les vacances.

En canvi, si és el treballador el que sol·licita unes vacances i no se les concedeixen, pot presentar demanda de fins a 2 mesos abans de la data en que vol començar-les.

 

 1. Si l’empresa tanca a l’agost i hi ha un treballador que ha començat fa poc… com hem de procedir?

S’hauria de pactar amb el treballador com descomptar els dies que faci de més. Podrien anar a càrrec de l’any vinent o descomptar a la nòmina del mes els dies gaudits sobrants.

 

 1. En cas de que hi hagi un procés d’Incapacitat Temporal durant el període vocacional, com actuar?

Un dels aspectes que va incorporar la reforma laboral del 2012, és que en cas de que una baixa laboral coincideixi amb el període de vacances, aquest no es perd. Per tant es podrà gaudir del període vocacional un cop finalitzi la baixa laboral i sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l’any en que es van generar les vacances.

 

 1. Si el treballador prefereix cobrar les vacances en comptes de fer-les, li puc pagar?

Per molts empresaris com per molts treballadors, resulta habitual la voluntat de substituir el dret a les vacances anuals per una compensació econòmica. Tot i així, tal i com estableix de forma expressa l’article 38 de l’Estautut dels Treballadors, les vacances són un dret irrenunciable i no es poden substituir per una compensació econòmica.

L’única excepció és en el cas de que s’extingeixi el contracte de treball abans d’haver gaudit de les vacances. En aquest cas, s’inclouran a la liquidació com una compensació econòmica corresponent al període de vacances no gaudit.

 

 1. Pot treballar en un altre empresa durant les seves vacances?

Tot i que l’Estatut marca que les vacances són un descans pel treballador, no existeix cap impediment o prohibició legal que impedeixi al treballador treballar per un altre empresa durant el seu període vacacional; sempre i quant, no s’hagi pactat en el seu contracte l’exclusivitat o la no concurrència o competència i aquesta nova feina pugui entrar en una concurrència deslleial (tal com marca la Sentencia del Tribunal Constitucional del 27 d’octubre de 2003)

 

 1. Es poden descomptar dies de vacances si falta a la feina sense justificació?

Les situacions de falta d’assistència o retards podran donar lloc a l’obligació de recuperar aquestes hores o dies, o al descompte a la nòmina o fins i tot a tenir una sanció o un acomiadament; però mai es podrà descomptar dies del període vacacional.

 

 1. Les vacances caduquen?

Sí. Les vacances s’han de gaudir durant l’any natural en el que es meriten, per lo que el dret a gaudir-ne caducarà a 31 de desembre de cada any. Per tant, a no ser de que es pacti lo contrari, el treballador perdrà el dret de gaudir els dies pendents i l’empresari tampoc haurà de compensar-li econòmicament aquests dies no gaudits.

L’excepció existirà si el treballador no les ha pogut gaudir a causa d’una incapacitat.