Principals mesures tributàries recollides al Reial Decret Llei 35/2020

Principals mesures tributàries recollides al Reial Decret Llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístics, l’ hostaleria i el comerç i en matèria tributària (BOE 23 de desembre)

 

AJORNAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS

 1. En l’àmbit de les competències de l’Administració tributària de l’Estat, als efectes dels ajornaments a què es refereix l’article 65 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés de les quals finalitzi des del dia 1 d’abril fins al dia 30 d’abril de 2021, ambdós inclusivament, sempre que les sol·licituds presentades fins aquesta data reuneixin els requisits a què es refereix l’article 82.2.a) de l’esmentada llei.

No es podran ajornar en aquestes condicions, les declaracions – liquidacions d’aquest mes de gener 2021 corresponents al 4rt trimestre 2020, ni la 12 è període d’aquest mateix 2020.

 1. Aquest ajornament serà aplicable també als deutes tributaris a què fan referència les lletres b), f) i g) de l’article 65.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Això significa que també es podran ajornar l’ingrés de retencions i pagaments a compte que en altres ocasions són inajornables.
 2. Serà requisit necessari per a la concessió de l’ajornament que el deutor sigui una persona o entitat amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2020.
 3. Les condicions de l’ajornament seran les següents:
  1. El termini serà de sis mesos.
  2. No es meritaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament.

(Article 8 del Reial Decret llei)

 

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Reducció del termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament.

Per als exercicis 2020 i 2021, s’ha reduït el termini a tres mesos perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament d’acord amb el que estableix l’article 13.e) del Reglament de l’IRPF (anteriorment l’esmentat termini era de sis mesos).

 D’acord amb l’esmentat article, es consideraran inclosos en les despeses deduïbles per a la determinació del rendiment net del capital immobiliàries els saldos de dubtós cobrament sempre que aquesta circumstància quedi prou justificada.

En els exercicis 2020 i 2021, s’entendrà complert aquest requisit quan entre el moment de la primera gestió de cobrament realitzada pel contribuent i el de l’acabament del període impositiu haguessin transcorregut més de tres mesos, i no s’hauria produït una renovació de crèdit.

(Article 15 del Reial Decret llei)

Incentiu fiscal per fomentar la rebaixa de la renda arrendadora

Per a l’exercici 2021, els llogaters, diferents d’empresa o entitat pública, que haguessin subscrit un contracte d’arrendament per a ús diferent d’habitatge amb un arrendatari que hagués destinat l’immoble al desenvolupament d’activitat econòmica classificada en la divisió 6 o en els grups 755, 969, 972 i 973 de la secció primera de les Tarifes de l’IAE, podran computar, per al càlcul del rendiment del capital immobiliari, com a despesa deduïble la quantia de la rebaixa en la renda de l’arrendament que voluntàriament haguessin acordat a partir de 14 de març de 2020 corresponent a les mensualitats meritades en els mesos de gener, febrer i març de 2021.

El llogater haurà d’informar separadament en la seva declaració de l’import de despesa deduïble, consignant així mateix el número d’identificació fiscal de l’arrendatari la renda del qual s’hagués rebaixat.

(Article 13 del Reial Decret llei)

Rendiment de treball en espècie exempt

D’acord amb el que disposa la lletra a) de l’apartat 3 de l’article 42 de l’IRPF, estaran exempts els lliuraments a empleats de productes a preus rebaixats que es realitzin en cantines o menjadors d’empreses o economats de caràcter social. Tindran la consideració de lliurament de productes a preus rebaixats que es realitzin en menjadors d’empresa les fórmules indirectes de prestació del servei.

Amb efectes des d’1 de gener de 2020, es modifica la lletra a) en l’apartat 3 de l’article 42 de la LIRPF de tal manera que, a partir de l’esmentada data, l’exempció assenyalada serà aplicable amb independència que el servei es presti al mateix local de l’establiment d’hostaleria o fora d’aquest, prèvia recollida per l’empleat o mitjançant el seu lliurament al seu centre de treball o al lloc elegit per aquell per desenvolupar el seu treball en els dies que aquest es realitzi a distància o mitjançant teletreball.

(Disposició final primera del Reial Decret llei)

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Pèrdues deduïbles per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors en empreses de reduïda dimensió en els períodes impositius que s’iniciïn el 2020 i 2021

Els contribuents de l’Impost sobre Societats que compleixin les condicions de l’article 101 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, Entitats de reduïda dimensió amb xifra de negoci menor a 10 milions d’euros,  en els períodes impositius que s’iniciïn l’any 2020 i l’any 2021 podran deduir, en els esmentats períodes, les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors quan en el moment de la meritació de l’Impost el termini que hagi transcorregut des del venciment de l’obligació que es refereix la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 13 de l’esmentada Llei sigui de tres mesos .

Es modifica l’antiguitat exigida per deduir les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors de manera que els sis mesos que s’exigeix que hagin transcorregut entre el venciment de l’obligació i la meritació de l’Impost es redueixen a tres mesos per a les empreses de reduïda dimensió.

(Article 14 del Reial Decret llei)

MODIFICACIÓ DE LA LLEI DE L’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Tipus aplicable als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats béns i prestacions de serveis necessaris per combatre els efectes del SARS-COV-2, així com a efectes del règim del recàrrec d’equivalència

 

Amb efectes des del 24 de desembre de 2020 i vigència fins al 31 de desembre de 2022, s’aplicarà el tipus del 0 per cent a:

 1. Els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de productes sanitaris per a diagnòstic in vitro del SARS-COV-2 que siguin conformes amb els requisits establerts en la Directiva 98/79/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’octubre de 1998, sobre productes sanitaris per a diagnòstic in vitro o al Reglament (UE) 2017/746 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril de 2017, sobre els productes sanitaris per a diagnòstic in vitro i pel qual es deroguen la Directiva 98/79/CE i la Decisió 2010/227/UE de la Comissió i el Reial Decret 1662/2000, de 29 de setembre, sobre productes sanitaris per a diagnòstics “in vitro”.
 2. Els lliuraments de vacunes contra el SARS-COV-2 autoritzades per la Comissió Europea.
 3. Les prestacions de serveis de transport, emmagatzemament i distribució relacionats amb els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries, previstes en les lletres a) i b) anteriors.

 

Aquestes operacions es documentaran en factura com operacions exemptes.

El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable, durant l’àmbit temporal esmentat en el primer paràgraf, als lliuraments dels béns citats serà el 0 per cent.

(Disposició final setena del Reial Decret llei)

Si teniu algun dubte, podeu contactar amb el nostre departament fiscal al telèfon 938722738 o per mail a jjimenez@cigassociats.com