Programa International eTrade (2022)

Objecte:

Concessió de subvencions per actuacions d’internacionalització digital, dins del Programa International eTrade.

Beneficiaris:

Petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya, que compleixin els següents requisits:

 • Facturació mínima de 100.000 euros en el darrer exercici tancat.
 • Disposar de la web de l’empresa en un idioma estranger.
 • Disposar d’un pla de promoció internacional en aplicació des del 2020 i 2021 segons el model disponible al web d’ACCIÓ.

Accions subvencionables:

    Serveis externs:

Desenvolupament web i/o e-commerce i creació de continguts d’abast internacional:

 • Despeses de programació i disseny de webs d’abast internacional.
 • Despeses de creació de continguts amb orientació internacional pel web com ara textos, sessions fotogràfiques, infografies, animacions o vídeos.

Desenvolupament d’accions del pla de màrqueting digital i campanyes publicitàries internacionals per millorar el posicionament de marca:

 • Despeses derivades del desenvolupament d’accions de màrqueting internacional a canals digitals com el desenvolupament de pàgines d’aterratge per campanyes, l’optimització del posicionament internacional a cercadors, desenvolupament de continguts per un blog, gestió de la comunicació a xarxes socials, accions de màrqueting a través del correu electrònic.
 • Despeses publicitàries a canals digitals com campanyes a xarxes socials, posicionament patrocinat a cercadors o campanyes amb baners a webs internacionals.
 • Despeses d’agències o especialistes en comunicació i màrqueting digital per assessorar i desenvolupar accions de màrqueting digital a mercats internacionals.

Participació a mercats electrònics i directoris digitals internacionals:

 • Quotes d’alta i permanència a mercats electrònics i directoris online internacionals.
 • Despeses de campanyes publicitàries realitzades a mercats electrònics i directoris online internacionals.
 • Despeses d’agències especialitzades, integradors o plataformes de gestió per mercats electrònics internacionals.

Desenvolupament i/o integració d’eines digitals per l’optimització del negoci internacional:

 • Despeses de desenvolupament i/o integració d’eines digitals per l’optimització del negoci internacional.

Actius immaterials:

Adquisició d’eines digitals per l’optimització del negoci internacional:

 • Despeses derivades de la contractació, compra de programari d’intel·ligència de negoci i gestió amb clients internacionals.

Despeses subvencionables:

Són subvencionables aquelles despeses que s’imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, que s’hagin realitzat durant el període d’execució de l’actuació i hagin estat efectivament pagades per la beneficiària en els terminis establerts

No es consideren subvencionables les despeses següents:

 • Despeses de personal.
 • Pagaments en efectiu.
 • Imports inferiors a 100 euros.
 • Despeses de viatge.
 • Interessos deutors de comptes bancaris.
 • Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
 • Despeses de procediments legals i judicials.
 • Impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació i els impostos personals sobre la renda.
 • Despeses de transaccions financeres.
 • Comissions i pèrdues de canvi i d’altres despeses purament financeres, com ara comissions per manteniment de comptes o transferències.
 • Despeses justificades amb factures de data anterior o posterior a l’inici o finalització de l’actuació atorgada.
 • Despeses vinculades a la preparació del dossier tècnic i administratiu per a la tramitació de l’ajut, tant les de col·laboracions com les hores de seguiment de visites tècniques per part de l’Administració, i en general qualsevol despesa de gestió de l’ajut.
 • Les inversions en obra civil, terrenys i edificis.
 • Els vehicles de transport.

Els projectes hauran de tenir una despesa sol·licitada mínima de 10.000 euros.

Quantia:

La quantia de les subvencions serà com a màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada del projecte, amb un màxim de 12.000 euros.

La despesa mínima, realitzada i correctament justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut és d’un 60% de la despesa considerada subvencionable.

Característiques:

 • Procediment de concessió: Concurrència competitiva.
 • Les actuacions subvencionades es podran dur a terme entre la data de publicació de la convocatòria i fins a 18 mesos a comptar des de la data de tancament de la convocatòria. Sense possibilitat d’ampliació.
 • Ajuts subjectes al règim de minimis.
 • Es pagarà una bestreta del 20% de l’ajut una vegada rebuda la resolució d’atorgament. El pagament del 80% que resta es farà, si escau, un cop l’activitat subvencionada es justifiqui degudament.

Termini de sol·licitud:

Des de les 09:00h del 06/09/2022 a les 14:00h del dia 11/10/2022.

Si necessita assessorament en relació a aquesta matèria pot contactar amb el nostre departament d’ajuts: sboixadera@inigest.com