Programa NEOTEC 2022

Objecte:
L’objectiu del programa NEOTEC és la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i on l’estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia. Així mateix, es preval la incorporació de persones amb grau de doctor a l’empresa per reforçar les capacitats d’absorció i generació de coneixement.
Beneficiaris:
Petites empreses innovadores, constituïdes com a màxim en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d’ajut a aquesta convocatòria, amb un capital social mínim, o capital social més prima d’emissió o assumpció, de 20.000 euros, desemborsat íntegrament, i inscrit totalment al registre corresponent abans de la presentació de la sol·licitud. Així mateix, s’han de trobar al corrent en el compliment de les obligacions de dipòsit de comptes anuals, si escau, dipositades al Registre Mercantil o registre oficial corresponent a la data de presentació de la sol·licitud d’ajuda.
Projectes subvencionables:
Els ajuts finançaran els costos derivats de la posada en marxa d’un nou projecte empresarial d’empreses innovadores, sempre que estiguin inclosos al pla d’empresa i siguin necessaris per desenvolupar-lo.
Despeses subvencionables:
  • Inversions en equips.
  • Despeses de personal.
  • Col·laboracions externes/assessoria.
  • Altres costos: Lloguers, subministraments, cànons i llicències, despeses de sol·licitud i manteniment de patents i altres drets de propietat industrial, formació, assegurances i altres despeses derivades, així com despeses de promoció i difusió, i despeses de formació i despeses derivades de l’informe d’auditor.
Quantia de l’ajuda:
Subvenció a fons perdut amb els límits següents:
  • Amb caràcter general es podrà finançar fins al 70% del pressupost elegible de l’actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari.
  • Les actuacions que incloguin la contractació laboral d’almenys un doctor es podran finançar fins al 85% del pressupost elegible de l’actuació, amb un import màxim de subvenció de 325.000 euros per beneficiari.
  • Addicionalment, la quantia de l’ajut es podrà incrementar fins a 10.000 euros en les actuacions que hagin sol·licitat la formació prevista a la convocatòria i compleixin tots els requisits que s’hi indiquen.
Característiques:
  • Dotació pressupostària: 35.000.000 euros.
  • Règim de concessió: Concurrència competitiva.
Termini de sol·licitud:
Del 19 de maig fins al 5 de juliol del 2022 a les 12:00 hores.

Si necessita assessorament en relació a aquesta matèria pot contactar amb el nostre departament d’ajuts: sboixadera@inigest.com