PRORROGAR UN ERTO derivat de COVID

Amb la nova la publicació del Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat, es va establir nova regulació per portar a terme la pròrroga d’aquells expedients Covid de regulació temporal d’ocupació vigents fins a 30 de setembre de 2021 o bé sol·licitats entre el 01 i el 31 d’octubre, que es volguessin prorrogar fins a 28 de febrer del 2022.

La sol·licitud, tal com vam informar s’havia de realitzar màxim fins al 15 d’octubre de 2021, i no només amb relació als ertes de força major, sinó també d’aquells ETOP’s relacionats amb la Covid, encara que tinguessin altra data de finalització.
Amb la presentació es van haver de seguir una sèrie de formalitats, com són la presentació de model oficial i la relació d’hores dels treballadors, així mateix, en els de causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionats amb la Covid, també era necessari aportar informe de la representació legal dels treballadors pel que fa al període de consultes i la negociació. Per tant, aquesta vegada no resultava de manera automàtica la pròrroga dels ERTO’s vigents, sinó que s’havia de sol·licitar expressament, tot això amb la finalitat de deixar tancats per part de l’administració, tots aquells ERTO’s oberts, però sense personal afectat.

Un cop presentada la documentació de la pròrroga, en el termini de 10 dies hàbils, l’Autoritat laboral ha d’emetre resolució, en cas contrari s’entendria acceptada per silenci administratiu. Actualment, cal indicar que les resolucions s’estan produint en menys de mig dia, per tant, existeix una major agilitat amb relació a l’inici d’aquesta pandèmia.
A partir d’aquí, no tots els expedients que realitzin pròrroga podran mantenir les exoneracions de les quals estava gaudint, només aquells ERTO’s que siguin de limitació o impediment, havent de sol·licitar nou supòsit en els ERTO’s per CNAE o d’altres, o bé transitar amb una comunicació a l’Autoritat laboral en el cas dels d’impediment a limitació i viceversa.

L’Autoritat laboral donarà trasllat de tot el mencionat fins a aquest punt a la Inspecció de Treball de Catalunya, per realitzar el control que correspongui.

A part d’aquests tràmits, un cop estigui concedida l’autorització, s’haurà de realitzar noves comunicacions, com a l’inici d’un ERTO. S’haurà de formular per part de l’empresa nova sol·licitud de prestacions per desocupació al SEPE, en el termini de 15 dies hàbils següents a l’01 de novembre de 2021, o següents a la data de notificació de la resolució. També caldrà fer les declaracions de responsabilitats corresponents a la Tresoreria General de la Seguretat Social, que ja estan disponibles a la seva pàgina web.

Com a novetat amb relació als anteriors tràmits, esdevé necessari per part de les empreses presentar a la seu electrònica del Ministeri de Treball i Economia Social, una relació de persones treballadores. Aquesta relació s’havia de presentar en un termini de 5 dies hàbils des de la data d’efectes de la resolució, si més no, aquest termini per tema d’aplicacions s’ha vist prorrogat fins al 05 de novembre.

A tenir en compte:

– Durant l’aplicació de l’ERTO, no es podrà formalitzar nous contractes de treball, ni oferir la realització d’hores extraordinàries. Aquests impediments seran només quan s’estigui aplicant els ERTO, no durant tota la seva vigència.

– En relació a les exoneracions de la cotització a la Seguretat Social, el seu % pot variar i per tant obtenir una exoneració major, si l’empresa acredita l’oferiment i la realització d’accions formatives per als treballadors. Aquestes formacions hauran de tenir una durada mínima per persona en funció del nombre de treballadors que tingui l’empresa. Alhora aquestes empreses disposaran d’un increment en el crèdit per a la formació.

– Pel que fa al manteniment d’ocupació dels 6 mesos per part de les empreses, tornarà a començar per aquelles que gaudeixin de noves exoneracions. El no compliment implicarà el retorn de les exoneracions percebudes.

 

Si necessita assessorament en relació a aquesta matèria pot contactar amb el nostre departament laboral: afeltrer@cigassociats.com