RDL 15/2020, de 22 d’abril, de mesures en l’àmbit social/laboral.

El Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril aporta nombroses novetats en molts àmbits. Seguidament passem a detallar les que fan referència a l’àmbit social/laboral.

Pròrroga de la preferència per el Treball a distància i de les mesures d’adaptació de l’horari i reducció de jornada.

Es prorroguen les mesures que estableix el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.
El contingut dels preceptes que regulen aquestes mesures es mantindrà vigent durant els tres mesos posteriors a la fi de la vigència de la declaració de l’estat d’alarma. Inicialment estava previst un termini d’un mes després de la fi de la vigència de la declaració de l’estat d’alarma.
A més, s’estableix que podran haver-hi pròrrogues addicionals per part de Govern.

Consideració com a situació legal de desocupació l’ extinció de la relació laboral en el període de prova.

L’extinció de la relació laboral durant el període de prova a instància de l’empresa, produïda a partir del dia 9 de març de 2020, tindrà la consideració de situació legal de desocupació amb independència de la causa per la qual s’hagués extingit la relació laboral anterior.
També es consideren en situació legal d’atur i en situació assimilada a l’alta, les persones treballadores que hagin resolt voluntàriament la seva última relació laboral a partir del dia 1 de març de 2020, per tenir un compromís ferm de subscripció d’un contracte laboral per part de una altra empresa, si aquesta hagués desistit de la mateixa com a conseqüència de la crisi derivada del coronavirus. La situació legal d’atur s’acreditarà mitjançant comunicació escrita per part de l’empresa a la persona treballadora desistint de la subscripció del contracte laboral compromès a causa de l’COVID 19.

Reducció en la cotització en situació d’inactivitat en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris.

Amb efectes des del primer de gener de 2020, als treballadors que haguessin realitzat un màxim de 55 jornades reals cotitzades en l’any 2019, se’ls aplicarà a les quotes resultants durant els períodes d’inactivitat en 2020 una reducció de l’19,11 per cent .

Suspensió de terminis en l’àmbit d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

La durada de l’estat d’alarma, amb les seves
possibles pròrrogues, no computarà a l’efecte dels terminis de durada de les actuacions comprovadores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Tampoc computarà en la durada
dels terminis fixats pels funcionaris de el Sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social per al compliment dels requeriments que es formulin.
L’excepció són les actuacions de comprovació, requeriments i ordres de paralització derivats de situacions estretament vinculades als fets justificatius de l’estat d’alarma, o aquelles que per la seva gravetat o urgència resultin indispensables per a la protecció de l’interès general, en aquest cas es motivarà degudament, traslladant de tal motivació a l’interessat.

Recordeu que:
Durant el període de vigència de l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues, queden suspesos els terminis de prescripció de les accions per exigir responsabilitats pel que fa a l’acompliment de la normativa d’ordre social i de Seguretat Social.
Així mateix s’aclareix que tots els terminis relatius als procediments regulats en el Reglament per a la imposició de sancions per infraccions, aprovat pel Reial Decret 928/1998, de 14 de maig, estan afectats per la suspensió de terminis administratius prevista a la disposició addicional tercera de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Termini per a exercir l’opció per una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social dels treballadors de l’RETA que hagin optat inicialment per una entitat gestora.

Els treballadors inclosos en el RETA que no hagin exercit l’opció per una mútua, han d’exercir l’opció i formalitzar el corresponent document d’adhesió en el termini de tres mesos des de la finalització de l’estat d’alarma. Aquesta opció tindrà efectes des del dia primer del segon mes següent a la finalització d’aquest termini de tres mesos.
Un cop transcorregut el termini per dur a terme l’opció sense haver-ho fet, s’entendrà que s’ha optat per la mútua amb major nombre de treballadors autònoms associats a la província de el domicili de l’interessat, produint automàticament l’adhesió amb efecte des del dia primer del segon mes següent a la finalització del termini de tres mesos assenyalat. Per tal de fer efectiva aquesta adhesió, l’Institut Nacional de la Seguretat Social ha de comunicar a aquesta mútua les dades del treballador autònom que siguin estrictament necessaris.
La Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social notificarà el treballador l’adhesió amb indicació expressa de la data d’efectes i la cobertura per les contingències protegides.

Efectes en la incapacitat temporal de l’opció per una mútua col·laboradora per tenir dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat.
L’opció per una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social de treballadors de l’RETA, realitzada per tenir dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat, donarà lloc a que la mútua col·laboradora per la qual hagi optat el treballador autònom assumeixi la protecció i la responsabilitat de l’ pagament de la prestació extraordinària per cessament d’activitat així com de la resta de prestacions derivades de les contingències per les quals s’hagi formalitzat la cobertura, incloent el subsidi per incapacitat temporal la baixa mèdica sigui emesa amb posterioritat a la data de formalització de la protecció amb aquesta mútua i derivi de la recaiguda d’un procés d’incapacitat temporal anterior coberta amb l’entitat gestora.
La responsabilitat del pagament de les prestacions econòmiques derivades dels processos que es trobin en curs en el moment de la data de formalització de la protecció a què es refereix el paràgraf anterior, seguirà corresponent a l’entitat gestora.

Modificació de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.

Es modifica la redacció de la infracció molt greu referida al frau per obtenir o gaudir indegudament prestacions, així com a la connivència de l’empresa amb els seus treballadors / es per a l’obtenció de prestacions indegudes o superiors a les que siguin procedents en cada cas, o per eludir el compliment de les obligacions que a qualsevol d’ells correspongui en matèria de prestacions.
S’estableix que l’empresa ha de respondre solidàriament de la devolució de les quantitats indegudament percebudes per la persona treballadora.
Així mateix, es precisa que en aquesta infracció, l’empresa de respondre directament de la devolució de les quantitats indegudament percebudes per la persona treballadora, sempre que no concorri dol o culpa d’aquesta.
L’obligació de tornar les prestacions serà exigible fins a la prescripció de les infraccions que resultin aplicables.

Modificació de la Llei General de la Seguretat Social, en relació amb la incorporació en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris.

Es modifiquen els requisits per a la comprovació de la validesa de les incorporacions a el sistema especial per a treballadors per compte propi

Agraris, establerta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms. Canvis en la protecció per desocupació a les treballadores i els treballadors fixos-discontinus i als que realitzen treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes Si els treballadors esmentats es troben prestant servei podran beneficiar-se de el dret a la prestació contributiva per desocupació, encara que no tinguin el període d’ocupació cotitzada mínim necessari per a això, i sense que computi el temps en què es percebi la prestació per desocupació, als efectes de consumir els períodes màxims de percepció establerts. I els treballadors fixos discontinus i aquells que realitzen treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes, que es troben en període d’inactivitat productiva, i per tant, a l’espera de l’arribada de la data en què procediria la seva crida i reincorporació efectiva si no hi ha la crisi de l’COVID-19, podran beneficiar-se també de les mesures esmentades.

Modificació del procediment per a l’ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social

S’estableix que l’ajornament es concedirà mitjançant una única resolució, amb independència dels mesos que comprengui, s’amortitzarà mitjançant pagaments mensuals i determinarà un termini d’amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada a partir del mes següent a què aquella s’hagi dictat, sense que excedeixi en total de 12 mensualitats. La sol·licitud d’aquest ajornament determinarà la suspensió de procediment recaptatori respecte als deutes afectades pel mateix i que el deutor sigui considerat al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social fins que es dicti la corresponent resolució. L’ajornament és incompatible amb la moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social. Les sol·licituds d’ajornament per períodes respecte dels quals també s’hagi sol·licitat l’esmentada moratòria es tindran per no presentades, si a el sol·licitant se li ha co

Per qualsevol aclariment, consulti amb els assessors del departament laboral  del nostre despatx a través del telèfon 93.872.27.38 o bé enviant un correu electrònic a cig@cigassociats.com.